Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2015.-31.08.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.06.2015.-31.08.2015. 329.30 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2015.-31.05.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.03.2015.-31.05.2015. 342.55 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.12.2014.-28.02.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2014.-28.02.2015. 233.42 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2014.-30.11.2014. Jaunākie notikumi projektā 01.09.2014.-30.11.2014. 262.69 Kb

eraf_es-01.pngProjekta nosaukums: «Lielas lidojuma distances daudzfunkcionāla bezpilota Lidaparāta vides monitoringam eksperimentāla parauga izstrāde (LARIDAE)»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2014/0029/2DP/2.1.1.1/14/APIA/VIAA/088

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, TMF Aeronautikas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1.aktivitātes «Atbalsts zinātnei un pētniecībai» 3.kārta

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2014.–31.08.2015. (12 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 280 868 EUR, t.sk. ERAF finansējums (92,5%) – 259 802 EUR, RTU līdzfinansējums (7,5%) – 21 066 EUR

Projekta mērķis: Lielas lidojuma distances daudzfunkcionāla bezpilota lidaparāta eksperimentāla parauga izstrāde vides monitoringam (LARIDAE) un tautsaimniecības objektu monitoringam, uzraudzības un aizsardzības efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai

Projekta kopsavilkums:

Projektā piedāvātais LARIDAE eksperimentālais paraugs un apkārtējās vides un tautsaimniecības objektu kompleksā monitoringa metodika ar LARIDAE palīdzību ir ekoloģiski droši un resursu saudzējoši, kas pilnībā atbilst mūsdienīga ražošanas procesa prasībām un vides aizsardzībai.

Virknei Latvijas uzņēmumu (SIA SCM Latvia (no ražošanas viedokļa), Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Rīgas Brīvosta (no vides  u.c.) ir interese par projektā iegūstamiem rezultātiem. Ieviešot šo inovatīvo produktu rūpniecībā vai izmantojot to monitoringam, uzņēmumi paaugstinās savu konkurētspēju un sekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Projektā tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

Rūpnieciskais pētījums:

1. LARIDAE eksperimentālā parauga konstrukcijas projektēšana un optimizācija CAD vidē. Šīs aktivitātes ietvaros tiks veikta „mini” klases BLA  ražošanas metožu izpēte un novērtēšana; LARIDAE komponēšanas shēmas izstrāde un pamatelementu projektēšana CAD vidē; LARIDAE piedziņas iekārtas projektēšana CAD vidē; LARIDAE galveno raksturlielumu un parametru optimizācija (aerodinamiskie, masas, stiprības, lidošanas u.tml.) un LARIDAE vadības stacijas komponēšanas shēmas izstrāde un pamatelementu projektēšana CAD vidē.

2. Attālinātā monitoringa (ūdens, meža un tml. resursu) izmantojot lielas lidojuma distances  bezpilota lidaparātu metodikas izstrāde. Šīs aktivitātes ietvaros tiks veikta jūras monitoringa metodoloģijas izstrāde, t.sk. speciālas iekārtas jūras ūdens provju ņemšanai un analīzēm no LARIDAE; jūras telpas kartografēšanas un datu bāzu sastādīšanas metodoloģijas izstrāde un sarežģītas piekļuves meža masīva monitoringa metodoloģijas izstrāde.

3. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.

4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Eksperimentālā izstrāde:

5. LARIDAE eksperimentālā parauga izstrāde CAM vidē;

Šīs aktivitātes ietvaros tiks veikta LARIDAE eksperimentālā parauga nokomplektēšana un izstrāde CAM vidē.

6. Bezpilota lidaparātu lidojumu vienotā Latvijas gaisa telpā metodoloģijas izstrāde.

LARIDAE atšķirības pazīme – tā universālums (daudzfunkcionalitāte, t.i. tā pielietošanas iespējas dažādās tautsaimniecības nozarēs), patenttīrība (lielas darbības bezpilota lidaparāta konstrukcija iekļauj veselu virkni inovatīvo tehnisko jauninājumu, kas ir Latvijas zinātnieku intelektuālais īpašums).

Sagaidāmais rezultāts:

•  Izstrādāti LARIDAE tehniskie rasējumi;

•  Izstrādāta Attālinātā monitoringa (ūdens, meža un tml. resursu) izmantojot lielas lidojuma distances  bezpilota lidaparātu metodika;

•  Sagatavotas un iesniegtas publicēšanai 5 publikācijas žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa;

•  Iesniegts starptautiskā patenta pieteikums;

•  Izstrādāts LARIDAE eksperimentālais paraugs CAM vidē;

•  Izstrādāta Lidojumu vienotā Latvijas gaisa telpā metodika

Projekta īstenošanas vieta – Lomonosova iela 1A k.1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Aleksandrs Urbahs

Projekta administratīvais vadītājs: Marija Nikipelova

© Rīgas Tehniskā universitāte 2014

Publicēts RTU mājas lapā 10.09.2014.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016