Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Jaunumi projektā Jaunumi projektā 01.03.2017. - 31.05.2017.

Jaunumi projektā Jaunumi projektā 01.06.2017. - 31.08.2017.

Jaunumi projektā Jaunumi projektā 01.09.2017. - 30.11.2017.

Jaunumi projektā Jaunumi projektā 01.12.2017. - 28.02.2018.

Projekta nosaukums: «Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/257

RTU PVS ID: 2693

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fak., Polimērmateriālu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1.kārta

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2017. līdz 28.02.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 216,200 EUR t. sk. ERAF un Valsts budžeta finansējums 199 800 EUR (92.5%), Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 16 400 EUR (7.5 %).

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir starpdisciplināros pētījumos balstītu efektīvu tehnoloģiju izstrāde termoelektrisko materiālu un tos saturošu polimēru kompozītu iegūšanai ierīcēm siltuma konversijai lietderīgā enerģijā, sniedzot ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas mērķu sasniegšanā, sekmējot viedo materiālu un tehnoloģiju attīstību, un perspektīvā palielinot saimniecisko un industriālo procesu energoefektivitāti.

Projekta kopsavilkums. PProjekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas universitāti (vadošais partneris) un tā ietvaros tiks veikta neatkarīga pētniecība: rūpnieciskie pētījumi.
Projekta ietvaros pētniecībā tiks iesaistīti 6 zinātnieki, tai skaitā 1 maģistrants

Projekta galvenās darbības:
Nr. 2 “Rūpniecisks pētījums. Siltuma pārveides elektrībā ierīču prototipu izstrāde laboratorijas vidē” apakšdarbības:

  • Nr. 2.1. “Jaunas tehnoloģijas prototipa “TE nanomateriāls saturošu kompozītmateriālu iegūšana” izstrāde”;
  • Nr. 2.4. “Uz kompozītmateriāliem balstītas radiālās TE ierīces izveides paņēmienu izstrāde laboratorijas vidē”.

Projektā plānotie rezultāti:

  • Līdzdalība 1 jaunas tehnoloģijas prototipa “TE nanomateriālus saturošu kompozītmateriālu iegūšana” izstrādē;
  • Līdzdalība 1 jaunas tehnoloģijas prototipa “Uz kompozītmateriāliem balstītas TE ierīces izveide radiālā konfigurācijā” izstrādē;
  • Līdzdalība patenta sagatavošanā saskaņā ar 2.1. un 2.4. projekta darbību rezultātiem;
  • Līdzdalība 1 jauna produkta prototipa “Uz kompozītmateriāliem balstīta TE ierīce” izstrādē laboratorijas vidē;
  • Līdzdalība 1 oriģinālā zinātniskā raksta sagatavošana. Rakstā tēma - uz polimēriem balstītas TE ierīces siltuma zudumu pārveidei elektrībā izveide radiālā konfigurācijā. Rakstu ir paredzēts iesniegt publicēšanai atbilstošās zinātniskās nozares žurnālā, kura citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa.

Projekta īstenošanas vieta: Rīgas Tehniskā universitāte / Polimērmateriālu institūts

Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks Jānis Zicāns

Projekta administratīvais vadītājs: Aija Zeidaka

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2017
Publicēts RTU mājas lapā 02.04.2017.

Pēdējās izmaiņas 02.04.2017.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017