Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 01.11.2015.-31.12.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.11.2015.-31.12.2015. 186.74 Kb

jaunākie notikumi projektā 01.09.2015.-31.10.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.09.2015.-31.10.2015. 184.70 Kb

Jaunākie notikumi projektā 2015. gada jūnijs – 2015. gada augusts Jaunākie notikumi projektā 2015. gada jūnijs – 2015. gada augusts 182.17 Kb

eraf_es-01.png

Projekta nosaukums: «Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2015/0018/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/001

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.3.3.aktivitāte «Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība»

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2015.–31.12.2015. (10 mēneši)

Projekta finansējums: 2 489 102 EUR, 100% ERAF finansējums

Projekta mērķis: Projekta vispārīgais mērķis ir Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība, nodrošinot zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu un sekmējot pārvaldības un resursu vadības efektivitāti, lai  paaugstinātu RTU starptautisko konkurētspēju un uzlabotu pētnieciskās darbības kvalitāti, sekmējot RTU kopējo stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Projekta specifiskais mērķis ir pilnveidot  RTU, kā zinātniskās institūcijas attīstības stratēģiju un veikt strukturālas un organizatoriskas izmaiņas, samazinot zinātnisko institūtu reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju skaitu.

Projekta kopsavilkums:

Projektā paredzēts īstenot 11 aktivitātes, lai sasniegtu šādus rezultātus: izstrādāta zinātniskās institūcijas attīstības stratēģija, pētniecības programma un veikta tās starptautiskā izvērtēšana, izveidota Starptautiska konsultatīvā padome, izstrādāta rezultātu vadības sistēma, īstenoti mērķsadarbības pasākumi, veikta zinātnisko institūciju reorganizācija, nodrošinot vismaz vienas zinātnisko institūtu reģistrā reģistrētas  institūcijas izslēgšanu no reģistra, veikta resursu vadības sistēmas un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveide, veikta attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma (izmaksu-ieguvumu ekonomiskā analīze) izstrāde un to ietvaros veicamo būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Projekta ietvaros paredzēta RTU Neorganiskās ķīmijas institūta (NĶI), kurš šobrīd ir neatkarīga zinātniskā institūcija, reorganizācija un izslēgšanu no zinātnisko institūtu reģistra,  pārceļot tā  infrastruktūru uz Ķīpsalu un iekļaujot  institūtu RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes sastāvā.

Sagaidāmais rezultāts:

 • Tiks izstrādāta ZI attīstības stratēģija, kas atbilst MK 25.11.2014.noteikumiem Nr.729.
 • Tiks veikta Pētniecības programmas ārējā novērtēšana
 • Tiks veikts RTU un NĶI funkciju ārējais audits un tiks sagatavoti priekšlikumi funkciju optimizācijai
 • NĶI tiks izslēgts no zinātnisko institūtu reģistrā un pilnībā tiks integrēts RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē
 • Tiks pilnveidota resursu vadības sistēma, kas nodrošina iespēju aprēķināt katra pētniecības projekta un tā izstrādnes pilno pašizmaksu
 • Tiks pilnveidota rezultātu pārvaldības sistēma ar 8 moduļiem
 • Tiks veikts pilnveidoto resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas ex-post  audits
 • Tiks izstrādāts attīstības projektu sociāli ekonomiskais pamatojums (izmaksu-ieguvumu ekonomiskā analīze; tehniski-ekonomiskais pamatojums Zinātnes un inovāciju centram)
 • Tiks izstrādāta būvdarbu tehniskā dokumentācija attīstības projektiem
 • Tiks izveidota RTU Starptautiskā konsultatīvā padome
 • Tiks pilnveidots zinātnisko iekārtu un pakalpojumu reģistrs UseScience

Projekta īstenošanas vieta – Kaļķu iela 3, Rīga, bet ieguldījumi plānoti reorganizācijas ietvaros arī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē Paula Valdena ielā 7 un 3, Rīgā

Projekta saturiskais vadītājs: Zinātņu prorektora vietnieks Gatis Bažbauers

Projekta administratīvais vadītājs: Marija Nikipelova

© Rīgas Tehniskā universitāte 2015

Publicēts RTU mājas lapā 01.06.2014.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016