Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Lielo datu integrācijas un apstrādes spējas kā serviss (BeSeCaas) - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: "Lielo datu integrācijas un apstrādes spējas kā serviss (BeSeCaas)"

Projekta numurs: KC-PI-2017/54

RTU PVS ID: 3548

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

Projekta administrētājs: Tehniskās universitātes Projektu un attīstības departamenta Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 2.kārta

Projekta īstenošanas periods:
1.posms - 29.01.2018.–28.07.2018. (6 mēneši)
2.posms – 30 mēneši pēc projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes apstiprināšanās

Projekta finansējums: 333 333 EUR, tai skaitā 300 000 EUR ERAF finansējums un 33 333 EUR RTU līdzfinansējums

Projekta mērķis: padarīt reālā laika lielo datu publicēšanu un apstrādi par plaša patēriņa produktu, radot reālā laika lielo datu apstrādes platformu, tirgu un ar to saistītus standartizētus, augstas abstrakcijas tehnoloģiskos risinājumus.
Projekta mērķis atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas otrajam un trešajam transformācijas virzienam, otrajai, trešajai, ceturtajai un sestajai prioritātei.

Projekta kopsavilkums: ik dienas tiek radīti miljoniem gigabaitu. Tiek prognozēts, ka līdz 2020. gadam kopējo datu apjoms sasniegs 40 zetabaitus (40 miljardi terabaitu) . Šādus datus raksturo liels apjoms, straujš pieaugums un liela daudzveidība un tos pieņemts saukt par Lielajiem datiem. Jau šobrīd dati ir viens no svarīgākajiem resursiem un to nozīmīgums tikai pieaugs. Lielo datu apstrāde sniedz plašas iespējas, bet rada arī problēmas, kas saistītas ar tehnoloģisko sarežģītību un specifisku zināšanu nepieciešamību. Projektā risināmā problēma ir lielo datu efektīva izmantošana biznesa problēmu risināšanai tuvu reālajam laikam.
Padarot reālā laika lielo datu publicēšanu un apstrādi par plaša patēriņa produktu, radot reālā laika lielo datu apstrādes platformu, tirgu un ar to saistītus standartizētus, augstas abstrakcijas tehnoloģiskos risinājumus, iespējams patērētājiem biznesa procesu darbināšanai piegādāt nepieciešamos datus un zināšanas.
Projektā tiek koncentrēta uzmanība uz lielo datu apstrādi straumju veidā (no angļu val. stream processing). Galvenā pieejas priekšrocība ir iespēja gūt momentānu rezultātu no datiem, pilnībā minimizējot latentumu starp datu avotu un lēmuma pieņemšanu.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks īstenotas šādas darbības:

 1. posmā:
  • Tehniskās veiktspējas priekšizpēte
  • Komercializācijas stratēģijas attīstība
 2. posmā:
  • Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
  • Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
   • Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
   • Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs
   • Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana
   • Ekspertu piesaiste licences līgumu sagatavošanai

Sagaidāmais rezultāts: radīta mākonī izvietojama platforma (BaSeCaaS platforma), kas nodrošina Lielo datu straumju apstrādes spējas servisa veidā

Projekta īstenošanas vieta: Sētas iela 1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Institūta direktors, profesors, vadošais pētnieks Jānis Grabis

Projekta administratīvais vadītājs: Magda Kariņa

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 11.04.2018.

Pēdējās izmaiņas 11.04.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018