Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.11.2015. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.11.2015.

Aktuālā infortmācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2015. Aktuālā infortmācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2015.  

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2015 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2015

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2015.  Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2015. 

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.09.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 30.06.2014.

1627 Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.03.2014.

Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2013. Aktuālā informācija par projekta rezultātiem uz 31.12.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.07.2013.–30.09.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.07.2013.–30.09.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.04.2013.–30.06.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.04.2013.–30.06.2013.

Jaunākie  notikumi projektā 01.01.2013.–31.03.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.01.2013.–31.03.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.10.2012.–31.12.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.10.2012.–31.12.2012.

Jaunākie  notikumi projektā 01.07.2012.–30.09.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.07.2012.–30.09.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.04.2012.–30.06.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.04.2012.–30.06.2012.

 

  eraf_es-01.png

 

 

 

Projekta nosaukums: «Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007

Projekta īstenotāji: vadošais partneris – Rīgas Tehniskā universitāte;  sadarbības partneri – Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Fizikālās enerģētikas institūts.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektora dienests.

Darbības programma un aktivitāte: «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība».

Projekta īstenošanas periods: 27.12.2011.–30.11.2015. (47 mēneši).

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 11 651 000.89  EUR,  tai skaitā ERAF finansējums 10 462 309.34 EUR un vidējā svērtā ERAF atbalsta intensitāte – 89.74%. 

Projekta mērķis: Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centru (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību), pilnveidojot esošo aprīkojumu un ar to saistīto infrastruktūru pētniecības vajadzībām, lai sekmētu augstākā līmeņa pētniecību enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās Eiropas un starptautiskā mērogā.  Projekta specifiskais mērķis ir modernizēt un pilnveidot pētniecības institūciju infrastruktūru enerģētikas, vides, transporta un mašīnbūves jomās, iegādājoties mūsdienīgu zinātnisko aparatūru un aprīkojumu, ietverot renovāciju un jaunu ēku būvniecību nepieciešamo apstākļu nodrošināšanai.

Projekta aktivitātes:
1. Ēku, telpu rekonstrukcija un renovācija, jaunas ēkas būvniecība;
2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde;
3. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma iegāde.

Sagaidāmais rezultāts:
1. Rīgas Tehniskajā universitātē tiks uzcelta jauna zinātniskā laboratorija 1296 m2 platībā, kā arī renovētas telpas ar kopējo kvadratūru 459.2 m2. Tiks aprīkotas arī 91 zinātnisko darbinieku darba vietas, kā arī iegādātas 37 zinātniskās iekārtas un 33 iekārtu komplekti.
2. Latvijas Universitātē tiks renovētas telpas 527.5 m2 platībā, kā arī uzcelta ēka 359.94 m2 platībā. Tiks aprīkotas 21 zinātnisko darbinieku darba vietas, kā arī piegādātas 7 zinātniskās iekārtas un 14 iekārtu komplekti.
3. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā tiks renovētas telpas 1972.65 m2 platībā, kā arī iegādātas 3 zinātniskās iekārtas un 2 iekārtu komplekti.
4. Fizikālās enerģētikas institūtā tiks uzstadīta 1 zinātniskā iekārta un 5 iekārtu komplekti.

Kopumā projekta ietvaros tiks attīstīta  dabas resursu (t. sk. energoresursu) ieguves un izpētes zinātnes nozare; energoresursu izmantošana kurināmā/degvielas, elektroenerģijas un siltuma ražošanā un enerģijas pārvades zinātnes nozare; enerģijas un dabas resursu efektīvas un ilgtspējīgas izmantošanas zinātnes nozare, kā arī transports un mašīnbūves zinātnes nozare.

Projekta vadītāja: Rita Rimša.
© Rīgas Tehniskā universitāte 2012
Publicēts RTU mājaslapā 31.01.2012.

Pēdējās izmaiņas 14.01.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016