Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Dinamiskas elektroenerģijas patēriņa uzraudzības un datu iegūšanas sistēma (DEPUIS) - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Jaunumi projektā Jaunākie notikumi projektā 01.09.2017 - 31.01.2018.

Projekta nosaukums: «Dinamiskas elektroenerģijas patēriņa uzraudzības un datu iegūšanas sistēma (DEPUIS)»

Projekta numurs: KC-PI-2017/12

RTU PVS ID: 3247

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektronikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu un attīstības departamenta Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 1.kārta

Projekta īstenošanas periods: 1. posms 19.07.2017.–19.01.2018. (6 mēneši); 2.posms – 26 mēneši pēc projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes apstiprināšanās.

Projekta finansējums: 324 552 EUR, tai skaitā 292 096.80 EUR ERAF finansējums un 32 455.20 EUR RTU līdzfinansējums.

Projekta mērķis: izstrādāt dinamiskas elektroenerģijas patēriņa uzraudzības un datu iegūšanas sistēmu, kas spēj risināt energoefektivitātes uzlabošanas problēmas, izmantojot inovatīvu dinamiskas elektroenerģijas mērīšanas sistēmu, vienlaicīgi to sasaistot ar pašu ražošanas procesu un inženiertehniskām apkopes īpatnībām, izmantojot gan papildu sensorus, gan lietu interneta IT risinājumus.

Projekta kopsavilkums: Energoefektivitāte joprojām ir viena no aktuālākajām Eiropas un Latvijas tautsaimniecības problēmām, kur elektroenerģija ir būtiska izmaksu komponente industriālās ražošanas sektorā. Energoauditu veikšana bieži vien ir vienreizējs pasākums, turklāt ražošanas uzņēmumiem bieži vien nav izmantotas energopārvaldības sistēmas, kas ļautu iegūt dinamiskus elektroenerģijas patēriņa datus atbilstoši reālam ražošanas procesam un tā īpatnībām. Inovatīva dinamiskas elektroenerģijas mērīšanas sistēma, atšķirībā no esošajiem tirgus produktiem, spēj mērīt elektroenerģijas patēriņu gan esošajās maiņstrāvas, gan nākotnes līdzstrāvas elektroapgādes sistēmās.

DEPUIS sistēmu var pielietot:

 • elektroenerģijas plūsmas monitoringam (ražošanas ēkās u.c. elektroenerģiju ražojošās vai patērējošās sistēmās);
 • energopārvaldības sistēmās, energoaudita veikšanai;
 • pievienojot papildu sensorus, to var izmantot arī terciālajā sektorā, Viedās Pilsētvides Tehnoloģiju pielietojumos (IoT, Smart Cities, Smart Buildings), lai veiktu decentralizētas elektroenerģijas plūsmas monitoringu, sasaistot tos ar citu ietekmējošo sensoru datiem;
 • rūpnīcu projektētāji, ražošanas sistēmu integratori un procesa tehnologi.

Projekta ieviešanas rezultātā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 1. posmā:
  1. Tehniskās veiktspējas priekšizpēte;
  2. Komercializācijas stratēģijas attīstība;
 2. posmā:
  1. Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne;
  2. Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
   1. Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi;
   2. Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs;
   3. Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana;
   4. Ekspertu piesaiste licences līgumu sagatavošanai.

Sagaidāmais rezultāts: Tiks izveidota jauna dinamiskas elektroenerģijas patēriņa uzraudzības un datu iegūšanas sistēma, kas ir būtisks instruments energopārvaldības sistēmā un ļaus identificēt energoefektivitātes problēmas, tādejādi radot iespēju samazināt elektroenerģijas patēriņu un izmaksas, nesamazinot ražošanas procesa apjomus.

Projekta īstenošanas vieta: Āzenes iela 12/1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: katedras vadītājs, vadošais pētnieks Pēteris Apse-Apsītis

Projekta administratīvais vadītājs: Marija Nikipelova

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2017
Publicēts RTU mājas lapā 03.10.2017.

Pēdējās izmaiņas 03.10.2017.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017