Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Jaunumi projektā Projektā sasniegtie rezultāti

Jaunumi projektā Pārskats par paveikto no 01.10.2017 līdz 31.12.2017

Jaunumi projektā Pārskats par paveikto no 01.01.2018 līdz 31.03.2018

Projekta nosaukums: «Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/192

RTU PVS ID: 2593

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (vadošais partneris) un Rīgas Tehniskā universitāte (partneris)

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra.

Darbības fonds, darbības programma, specifiskā atbalsta mērķis un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1.kārta

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2017 līdz 31.03.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 580 000,00 EUR

Projekta mērķis: sekmēt Eiropas Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti prasību izpildi vidējās joslas klimatā, t.sk. Latvijā, nodrošinot gandrīz nulles enerģijas ēku (GNEĒ) būvniecību no 2019.g.

Projekta galvenie rezultāti:

  • Oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.
  • Zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa.
  • Oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai WEB OF SCIENCE datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.
  • Jauns produkts - tehnoloģijas prototips “Jaunas tehnoloģijas gandrīz nulles enerģijas ēkai”.
  • Tehnoloģiju tiesības – zinātība “Praktiskās informācijas kopums”, funkcionālo modeļu izstrāde.
  • Citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādi pārskati (testēšanas un informatīvi), datu kopas ar iegūtā prototipa monitoringa testēšanas rezultātiem, vadības programmatūras moduļi operacionālo (īstermiņa) meteoroloģisko prognožu datu efektīvai izmantošanai ēku termiskā komforta apstākļu stabilizācijai un energopatēriņa samazināšanai.

Galvenās projekta darbības rūpniecisko pētījumu ietvaros:

  1. Tiks izstrādāti ilgtspējīgi norobežojošo konstrukciju risinājumi, uz vieglu t. sk. šūnveida koka konstrukciju bāzes ar integrētu mikrokapilāro siltummaiņu tīklu ēku apkurei un dzesēšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus: siltumsūkņus un siltuma utilizāciju ventilējamā fasādē un caur zemi. Lai minimizētu energopatēriņu, vienlaicīgi nodrošinot termisko komfortu, strauji mainīga solārā starojuma un diennakts temperatūru svārstību apstākļos, tiks attīstīti gan pasīvie risinājumi, t. sk. fāžu maiņas materiālu lietojumi, gan arī uz sensoru mērījumiem bāzēta ēkas sistēmu vadības programmatūra. Tiks pielietota multifizikāla skaitliskā modelēšana, lai izvērtētu risinājumu energoefektivitāti un termisko komfortu telpās.
  2. Izmantojot siltuma bilances un pārneses procesu multifizikālo modelēšanu tiks veikta atlasīto risinājumu ar vietējiem un high-tech materiāliem (piem., aerogēli) analīze.
  3. Laboratorijā tiks daudzveidīgi testēti perspektīvi materiāli un sistēmas elementi, bet reālos klimatiskos apstākļos tiks veikta vadības programmatūras un optimizēto būvkonstruktīvo risinājumu efektivitātes kompleksa praktiskā pārbaude, izveidojot GNEĒ prototipu.
  4. SCOPUS, WEB OF SCIENCES datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferences rakstu krājumos tiks iesniegti publicēšanai oriģināli zinātniskie raksti, kā arī zinātniskie raksti tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferences rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa.

Projekta zinātniskais vadītājs – LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs

Zinātniskais vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē – RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras vadošā pētniece Diāna Bajāre

Projekta administratīvais vadītājs – LU Liene Bandeniece

Projekta administratīvais vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē – Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras Būvniecības inženierzinātņu fakultātes zinātniskā asistente Daira Erdmane

Informāciju sagatavoja:
Daira Erdmane, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedras zinātniskā asistente

Publicēts RTU mājas lapā 20.03.2017.

Pēdējās izmaiņas 23.01.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018