Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Jaunumi projektā Publicitāte (2018.01.04)

Jaunumi projektā Publicitāte (2018.04.04)

Projekta nosaukums: «Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.4/17/I/004

RTU PVS ID: 3170

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektora dienests

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Projekta īstenošanas periods: 15.09.2017. – 14.09.2021. (48 mēneši).

Projekta finansējums: kopējās attiecināmās izmaksas EUR 25 230 447 (tai skaitā ERAF finansējums – EUR 21 445 879 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 3 784 568) un RTU līdzfinansējums EUR 1 327 918.

Projekta mērķis: modernizēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētniecības infrastruktūru tādās Latvijas Viedās specializācijas jomās kā zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tādējādi veicinot iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un modernizētās infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

 1. Projekta vadība un īstenošana.
 2. Pētniecības infrastruktūras pārbūve un būvniecība:
  1. Ķīpsalas ielas 6B, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Transports, Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai;
  2. Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai, kā arī paredzot telpas Zinātnes un inovāciju centra attīstībai;
  3. ēkas Zunda krastmalā 10, Rīgā, būvniecība (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgi pētniecības platformas “Informācija un komunikācija” īstenošanai;
  4. materiālo aktīvu demontāža un pārvietošana.
 3. Pētniecības aprīkojuma un iekārtu iegāde RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centram.
 4. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.
 5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas vieta: Ķīpsalas iela 6A, Rīga; Ķīpsalas iela 6B, Rīga; Zunda krastmala 10, Rīga; Āzenes iela 12 k-1, Rīga; Āzenes iela 12, Rīga, Paula Valdena iela 3, Rīga.

Projekta vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079

Projekta koordinators: Baiba Endzele, tālr.: 67089617

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2017
Publicēts RTU mājas lapā 04.10.2017.

Pēdējās izmaiņas 04.10.2017.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017