Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: "Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde"

Projekta numurs: KC-PI-2017/51

RTU PVS ID: 3542

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu un attīstības departamenta Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 2.kārta

Projekta īstenošanas periods:
1.posms - 29.01.2018.–28.07.2018. (6 mēneši)
2.posms – 30 mēneši pēc projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes apstiprināšanās

Projekta finansējums: 333 333 EUR, tai skaitā 300 000 EUR ERAF finansējums un 33 333 EUR RTU līdzfinansējums

Projekta mērķis: Pabeigt pilnas jaudas testēšanas stendu un veiksmīgi notestējot pārveidotāju uz tā, veicot nepieciešamos uzlabojumus un pārbaudes reālā lifta sistēmā, projekta noslēgumā sasniegt tehnoloģijas attīstības stadiju TRL7 līmenī.
Projekta mērķis atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteiktajam trešajam tautsaimniecības transformācijas virzienam, otrai, trešajai un sestajai prioritātei.

Projekta kopsavilkums: globālo klimatisko pārmaiņu mazināšanai lielu ieguldījumu dod elektriskās enerģijas patērētāju energoefektivitātes uzlabošana. Ēkās nozīmīgs elektroenerģijas patērētājs ir lifts. Piedāvātā tehnoloģiskā ierīce atkārtoti izmanto enerģiju, ko ģenerē pasažieru vai kravas lifta motors, kad tas darbojas bremzēšanas režīmā. Šī enerģija, izmantojot ierīci, tiek uzkrāta un var tikt izmantota nākamajā celšanas ciklā, tādējādi samazinot kopējo elektroenerģijas patēriņu. Ierīce sastāv no superkondensatora enerģijas uzkrājēja un divvirzienu pārveidotāja, kas regulē jaudas plūsmu uz un no uzkrājēja. Galvenā piedāvātā risinājuma īpašība ir tā, ka celšanas iekārtām vai liftiem energoefektivitātes uzlabošanai to piedziņas sistēmām pie līdzstrāvas kopnes tiek pieslēgts atsevišķs superkondensatoru enerģijas uzkrājēja modulis ar autonomu vadības sistēmu, kas darbojas neatkarīgi no esošās celšanas iekārtas piedziņas vadības sistēmas, kas nodrošina celšanas iekārtas rekuperatīvās bremzēšanas enerģijas uzkrāšanu tālākai lietderīgai izmantošanai un ļauj panākt vienmērīgāku barošanas tīkla noslodzi. Piedāvātā iekārta tiek pieslēgta vienkāršā veidā pie jebkura ražotāja frekvenču pārveidotāja līdzstrāvas kopnes paralēli bremžu rezistoram.
Projektā piedāvātā celšanas iekārtu enerģijas uzkrājējsistēmas novitāte ir uzkrājēja moduļveida konstrukcija ar autonomu vadības sistēmu un energoefektīvs pārveidotājs ar uzlabotu topoloģiju un vadības sistēmu.
Komerciāls pielietojums uz superkondensatoriem balstītai uzkrājējsistēmai ir vilcienu, metro, tramvaju bremzēšanas enerģijas uzkrāšanai un atkārtotai izmantošanai. Tehnoloģija var tikt pielietoti arī citās nozarēs: elektrotransporta bremzēšanas enerģijas uzkrāšanai, elektrotransporta autonomās gaitas nodrošināšanai bez kontakttīkla, alternatīvās enerģētikas avotu saražotās enerģijas uzkrāšanai, ūdeņraža degvielas šūnu darba efektivitātes uzlabošanai.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 1. posmā:
  • Tehniskās veiktspējas priekšizpēte
  • Komercializācijas stratēģijas attīstība
 2. posmā:
  • Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
  • Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
   • Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
   • Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs
   • Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana
   • Ekspertu piesaiste licences līgumu sagatavošanai

Sagaidāmais rezultāts: pabeigts darbs pie pilnas jaudas testa stenda izbūves, prototipa modernizēšana.

Projekta īstenošanas vieta: Āzenes iela 12/1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: asociētais profesors, vadošais pētnieks Viesturs Bražis

Projekta administratīvais vadītājs: Magda Kariņa

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 11.04.2018.

Pēdējās izmaiņas 11.04.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018