Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu


Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada septembris – novembris Jaunākie notikumi projektā 2015.gada septembris – novembris 296.21 Kb

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada jūnijs – augusts Jaunākie notikumi projektā 2015.gada jūnijs – augusts 303.83 Kb

HPC konference un seminārs par e-Infrastruktūru HPC konference un seminārs par e-Infrastruktūru 110.08 Kb

eraf_es-01.png

Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība.

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2015/0015/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/006

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departaments sadarbībā ar Zinātņu prorektora dienestu.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma „ Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.2. aktivitāte "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās".

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2015 – 30.11.2015 (11 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 99 394.00 EUR, t.sk. ERAF (100%)

Projekta mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas pētniecības jomu un speciālistu iesaistīšanos starptautiskajos zinātnes un pētniecības procesos. Projekta specifiskais mērķis ir Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības un zinātniskās kapacitātes attīstība, sekmējot dalību starptautiskajos projektos un pasākumos, tādējādi veicinot RTU zinātnieku atpazīstamību ES un pasaulē.

Projekta kopsavilkums

Lai starptautisko pētniecības projektu piesaistītā finansējuma apjoms RTU kopējā budžetā palielinātos, šā projekta ietvaros tiks sagatavoti vismaz 9 projektu iesniegumi ES pētniecības un inovācijas programmās. Vienlaikus atbalsts tiks sniegts starptautiskas zinātniskas konferences “Baltic High Performance and Cloud Computing”, kas ietver e-IRG aktivitātes, kas ir iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē pasākumu klāstā, organizēšanai Latvijā.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

1. Vismaz 9 projektu iesniegumu sagatavošana ES pētniecības un inovāciju programmām.

2. Dalība vismaz 5 ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros organizētajās informācijas dienās un partnerības biržās.

3. Starptautiskas zinātniskas konferences “Baltic High Performance and Cloud Computing”, kas ietver e-IRG aktivitātes, organizēšana Latvijā

Projekta īstenošanas vieta – Kaļķu iela 1, Rīga.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016