Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte


Informācija par projektu

ERAF 2014-2020 logo

Jaunumi projektā Projektā paveiktais periodā 01.03.2017. – 31.05.2017.

Jaunumi projektā Projektā paveiktais periodā 01.06.2017. – 31.08.2017.

Jaunumi projektā Projektā paveiktais periodā 01.09.2017. – 30.11.2017.

Jaunumi projektā Projektā paveiktais periodā 01.12.2017. – 28.02.2018.

Projekta nosaukums: «Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/147

RTU PVS ID: 2539

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts un sadarbības partneris SIA “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA”

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības programma un pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1.kārta

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2017.–29.02.2020. (36 mēneši)

Projekta finansējums: 610 652,81 EUR

Projekta mērķis: Veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par ortopēdiskās rehabilitācijas transportlīdzekļu (ratiņkrēslu) īpašību uzlabošanu, izstrādājot jaunas elektriskas, informācijas un materiālu tehnoloģijas, kas nodrošinās asistējošo elektrisko piedziņu, intuitīvu pacienta dabīgo kustību analizējošu vadības sistēmu, lietotāja vajadzībām pielāgošanas mezglu, ar uzlabotiem ekonomiski - tehniskiem un ekspluatācijas rādītajiem.

Projekta kopsavilkums. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts sadarbībā ar komersantu, ievērojot efektīvas sadarbības nosacījumus, lai apmainītos ar zināšanām/ tehnoloģijām Projekta mērķa sasniegšanai. Projektā paredzēts veikt gan rūpniecisko pētījumu, gan eksperimentālo izstrādi. Pētniecība ietvers šādu darbību veikšanu:

  • zema ātruma elektriskas piedziņas ražošanas tehnoloģijas izpēti ieskaitot lēngaitas elektriskas mašīnas, augstas energoefektivitātes spēka pārveidotāja (lādētāja/motora draivera) un baterijas intelektuāla uzraudzības bloka izstrādi;
  • informācijas tehnoloģiju izpēti ar mērķi nodrošināt elektriskas piedziņas pielāgošanu transportlīdzekļa lietotāja vajadzībām – prognozēt un pastiprināt tā kustības, novēršot nelabvēlīgas un bīstamas situācijas, mazinot izteikto vadības elementu lietošanu;
  • materiālu un konstrukciju tehnoloģiju izpēti ar mērķi samazināt ORT svaru, nodrošināt saliekamību un, samazinot ražošanas tehnoloģisko operāciju skaitu un sarežģītību, samazināt ražošanas izdevumus un gala cenu, ka ari pielāgot konstrukciju elektrisko/informācijas tehnoloģiju integrēšanai.

Projektā plānotie rezultāti:

  • oriģināli zinātniskie raksti;
  • produkta prototipi;
  • patenta pieteikums;
  • citi rezultāti, kas papildina pētījuma rezultātus.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta telpas, sadarbības partnera SIA “TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA” telpas – Rīga, Krišjāņa Barona iela 122A-39.

Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks Iļja Galkins

Projekta administratīvais vadītājs: Esmeralda Atroška

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 06.04.2017.

Pēdējās izmaiņas 28.02.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2017