Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūra un vadība
Absolventiem
Skaitļi un fakti
Vēsture
Atzinības
Dokumenti
RTU identitāte
Iepirkumi
Nomas objekta izsole
Masu medijiem
Projekti
Apbalvojumi
Vakances
Kapitālsabiedrības
Reitingi
Ilgtspējīga attīstība un korporatīvā sociālā atbildība
Struktūra un vadība
Satversmes sapulce
Rektors
Rektora padome
Padomnieku konvents
Senāts
Dekānu padome
Studiju prorektora dienests
Zinātņu prorektora dienests
Finanšu prorektora dienests
Administratīvais departaments
Projektu pārvaldības departaments
Biznesa un inovāciju departaments
Saimniecības departaments
Informācijas tehnoloģijas departaments
Starptautiskās sadarbības departaments
Ārzemju studentu departaments
Komunikācijas un mārketinga departaments
Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departaments
RTU Izdevniecība
Studentu parlaments
Profesori un asociētie profesori
RTU Arhīvs
Uzņemšanas komisija
Absolventiem
Studējošo skaits
Akadēmiskā un zinātniskā personāla skaits
Doktorantu un aizstāvēto promocijas darbu skaits
Patenti
«Erasmus»
RTU vienotā darba samaksas kārtība
Vēsture
Mūsu rektori
Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā
Goda biedri
Goda doktori
Emeritētie profesori
Goda darbinieki
RTU Gada zinātnieks
RTU Gada jaunais zinātnieks
RTU mācībspēki – LZA akadēmiķi un korespondētājlocekļi
RTU mācībspēki – LZA Goda locekļi un Goda doktori
Stratēģija
Akreditācija
RTU Satversme
RTU kvalitātes politika
Ētikas kodekss
Studiju reglaments
Likumi un citi normatīvie akti
Studiju virzienu pašnovērtējumi un ikgadējie pārskati
RTU Senāta nolikums
RTU Gadagrāmata
RTU grafiskā identitāte
RTU suvenīri
Pircēja profils
Preču, pakalpojumu iepirkumi (bez PVN)
Būvdarbu iepirkumi (bez PVN)
Rezultāti
Iznomātāja profils
Nomas objekts
Nomas līguma projekts
Nomas objektu izsoles rezultāti
Masu medijiem
Preses relīzes
Jaunākās ziņas
Aktuālie ERAF projekti
Īstenotie ERAF projekti
Aktuālie ESF projekti
Īstenotie ESF projekti
Īstenotie INTERREG projekti
Aktuālie Mūžizglītības programmas projekti
Aktuālie Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekti
Aktuālie Life projekti
OIKONet
Aktuālie Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekti
BOMCA
Zinātnes projekti
Ilgtspējas indekss
Eiropas Universitāšu asociācijas kvalitātes zīme
EK diploma pielikuma Atzinības zīme
«European Master's in Translation» kvalitātes zīme
Ģimenei draudzīgs komersants
SIA «Laine»
SIA «RTU servisu aģentūra»
SIA «Ķīpsalas peldbaseins»
SIA «RTU Enerģija»
SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola»
SIA «Ķīpsalas koģenerācija»
SIA «Placis»
«Green Metric»
«U-Multirank»
«QS Stars»
«QS University Rankings: EECA»
Vides politika
Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkls
Uzņemšana
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Doktorantūra
Tālākizglītība
Stipendijas un kredīti
Studiju kvalitātes novērtēšana
RTU Attīstības fonds
Kā kļūt par RTU studentu?
Vienotā pieteikšanās pamatstudijām
Uzņemšanas termiņi 2016
Programmas, kurās uzņem 2016/2017
Uzņemšanas komisija
Uzņemšanas noteikumi
Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi
Reflektanta rangs
Studiju programmas
Stipendijas un kredīti
Studējošo līgumu paraugi
Studentu viesnīcas
Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2016/2017»
Buklets «RTU augstākā līmeņa studijas 2016/2017»
Kāpēc studēt RTU?
Studiju programmas
Studējošo līgumu paraugi
Uzņemšana
Sagatavošanas kursi
Studiju grafiks
Studentu viesnīcas
Studentu apliecība
Studiju līmeņi, veidi un formas
Skolēnu ZPD konkurss
Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2016/2017»
Buklets «RTU augstākā līmeņa studijas 2016/2017»
RTU Tavā skolā
Pasākumi skolēniem
Buklets «Aizraujošā profesija būvnieks»
Studiju grafiks
Stipendijas un kredīti
Studiju kursu katalogs
RTU e-studiju vide
Studijas ārvalstīs
Studentu apliecības
Karjeras centrs
Studentu organizācijas
Grāmatnīca
Studiju reglaments
Diplomi un diplomu pielikumi
Biežāk uzdotie jautājumi
Nodarbību grafiks
Studentu servisa centrs
RTU Attīstības fonds
Tālākizglītība
Tālākizglītības kursi
Ieteiktie studiju priekšmeti tālākizglītībai
Studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšana
Ieteikumi par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem - studentiem
Stipendijas
«Vernera fon Sīmensa Izcilības balva»
ESF mērķstipendijas maģistrantiem
ESF mērķstipendijas maģistrantiem II
Kredīti
Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa novērtēšanai
2015./2016. studiju gads
2014./2015. pavasara semestris
2014./2015. rudens semestris
2013./2014. pavasara semestris
2013./2014. rudens semestris
2012./2013. pavasara semestris
2012./2013. rudens semestris
2011./2012. pavasara semestris
2011./2012. rudens semestris
2010./2011. pavasara semestris
2010./2011. rudens semestris
2009./2010. pavasara semestris
2009./2010. rudens semestris
2008./2009. pavasara semestris
2008./2009. rudens semestris
Fakultātes
Institūti un studiju centri
Filiāles
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Rīgas Biznesa skola
BALTECH studiju centrs
Neklātienes un vakara studiju departaments
Cēsu filiāle
Daugavpils filiāle
Liepājas filiāle
Ventspils filiāle
RTU publikācijas
RTU pētniecības platformas
Jaunākās ziņas
Doktorantu studiju daļa
Zinātnes projektu nodaļa
RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Komersantiem
Konkursi un apbalvojumi
Kontakti
UseScience
RTU Dizaina fabrika
ORCID
Pēcdoktorantūra
RTU Izdevniecība
RTU publikācijas
Kas ir zinātniskā publikācija?
Publikācijas un zinātniskā darba vērtēšana
Izdevums «RTU zinātniskie raksti»
RTU monogrāfiju izdošanas kārtība
RTU Zinātnisko publikāciju datubāze
Citējamības datubāzes
RTU zinātnisko konferenču materiālu izdošanas kārtība
Autortiesības
Plaģiātisms
Atsauces
Zinātnieka ētikas kodekss
Raksti savu publikāciju!
Open Access (OA) iniciatīva
Jautā mums!
Enerģija un apkārtējā vide
Pilsētas un attīstība
Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Drošība un aizsardzība
Aktuālās pētniecības projektu finansējuma iespējas
IZM un RTU zinātniskie projekti
RTU iekšējais zinātniskās pētniecības projektu konkurss
RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
Valsts nozīmes pētniecības centri
Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
ES 7. ietvarprogrammas projekti
ES 6. ietvarprogrammas projekti
Programma «Horizon 2020»
Horizon 2020 projekti RTU
Eiropas Kosmosa aģentūras finansētie projekti
BOMCA
RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Notikumi
Saites
Sadarbība
Noderīgi materiāli
Kontakti
RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Pētniecības centri un laboratorijas
Patenti un licences
RTU Attīstības fonds
RTU Spin-off
Latvijas Tehnoloģiskais parks
«Use Science»
Konkursi un apbalvojumi
RTU Gada zinātnieks
RTU Gada jaunais zinātnieks
RTU Gada jaunā zinātniece
RTU Zinātņu prorektora dienests
ORCID
«ORCID - RTU»
Jautājumi un atbildes
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
Activity «Post-doctoral Research Aid»
Kontakti
Par bibliotēku
Elektroniskais katalogs
Datubāzes
Bibliotēkas veidotie informācijas resursi
Noderīgas saites
Pakalpojumi
Jautājumi un atbildes
Misija
Vēsture
Statistika
Notikumi
Kontaktinformācija un darba laiki
Noteikumi
Video – par ZB
Video – kā izmantot elektronisko katalogu
Video - kā lietot pašapkalpošanās iekārtas
Bibliotēkas krājuma veidošana
Abonētās datubāzes
Izmēģinājuma datubāzes
RTU mācībspēku un darbinieku publikācijas
Abonēto e – žurnālu un e – grāmatu meklēšana
Brīvpieejas e-resursi
Bibliotēkas veidotie informācijas resursi
Publikāciju datubāze «Zinātne»
RTU zinātnieku e-biobibliogrāfijas
E-resursu datubāze
RTU mācībspēku materiāli
Bibliotēkas internetā
Latvijas nozaru ceļvedis
Pasaules nozaru ceļvedis
Maksas pakalpojumu cenrādis
Jautā bibliotekāram
Kultūra
Sports
Studentu viesnīcas
Datori un internets
Jaunais Inženieris
Kultūras kolektīvi un interešu klubi
Pasākumi
Sports
RTU sporta bāzes
RTU izlases komandas un treniņu laiki
Vietu piešķiršanas kritēriji un kārtība studentu viesnīcās
Iekārtošanās kārtība studentu viesnīcās
Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiki
RTU studentu dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumi
Īres maksa studentu viesnīcās
Studentu viesnīcu izvietojums
Veļas mazgātava
Brīvas vietas RTU studentu viesnīcā
Datori un internets
Lietotāju atbalsta centrs
Bezvadu internets
Arhīvs
Starptautiskās sadarbības departaments
Starptautiskās sadarbības departaments
«Erasmus+»
Partneraugstskolas
Starptautiskā nedēļa
Vasaras skola
Starptautiskās organizācijas
Stipendijas
TestDaF
Kontakti
Aktuālās ziņas
Publicitāte
Uzņēmumiem un organizācijām
Pētniekiem
Studentiem
Veiksmes stāsti
RTU biznesa inkubators
Jautā mums!
Tehnoloģiju gatavības līmeņi
Tehnoloģiju pārneses padome
Kas ir biznesa inkubators?
Ko piedāvā biznesa inkubators?
Biznesa inkubatoru kontaktinformācija
Pieteikuma anketa dalībai RTU biznesa inkubatorā
Par RTU arrow Universitāte arrow Projekti arrow Aktuālie Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekti
Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekti

Projekta nosaukums: «Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas/Baltic Entrepreneurship Laboratories – BELT» 

Projekta nosaukums: «Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā – WATERCHAIN CB50»

Projekta nosaukums: «Startup tramplīns Centrālbaltijā – Springboard»

Projekta nosaukums: «Harmonizēta un modernzēta daudzdisciplinārā dzelzceļu izglītība»

Projekta nosaukums: «Vieds un drošs darba apģērbs (Smart and Safe Work Wear

Projekta nosaukums: «Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana» «(Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies)»

Projekta nosaukums: „Fostering use of technical spaces in higher education” (“HEI MAKERS”) (ERASMUS+ projekts Nr.2017-1-LT01-KA203-035231)

Projekta nosaukums: Erasmus+ ESSENCE: Establishing Smart Energy System Curriculum at Russian and Vietnamese Universities

Projekta nosaukums: Projekts: TEST-4-SME: Laboratoriju sadarbības tīkls vides produktu testēšanai (TEST-4-SME: Laboratory Network for Testing of Environmental Products)

Projekta nosaukums: Projekts: “Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai” - BEST, #R054, PVS ID 3315

Projekta nosaukums: Projekts: Cirkulārās ekonomikas inovatīvas prasmes tekstila nozarē (Circular Economy Innovative Skills in the Textile Sector)

Projekta nosaukums: Projekts: LowTEMP: Zemas temperatūras centrālā apkure Baltijas jūras reģionam (LowTEMP: Low temperature district heating for the Baltic sea region)

Projekta nosaukums: Projekts: Act Now: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās (Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities)

Pēdējās izmaiņas 07.10.2016.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2013