Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

Paveiktais laika periodā 2015. gada jūnijs - augusts Paveiktais laika periodā 2015. gada jūnijs - augusts 180.49 Kb 

Paveiktais laika periodā 2015. gada marts - maijs Paveiktais laika periodā 2015. gada marts - maijs 179.60 Kb

Paveiktais laika periodā 2014. gada decembris - 2015.gada decembris Paveiktais laika periodā 2014. gada decembris - 2015. gada februāris 191.74 Kb

1780 paveiktais 2014.gada sept -nov Paveiktais laika periodā 2014. gada septembrī - novembrī 180.42 Kb

1780 Paveiktais 2014 jun- aug Paveiktais laiks periodā 2014.gada jūnijā-augustā 181.01 Kb

Paveiktais laika periodā no 1.03.2013. līdz 31.05.2013 Paveiktais laika periodā no 1.03.2013. līdz 31.05.2013 231.22 Kb

esf_es-02.pngProjekta nosaukums: «Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0037/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/003 

Projekta īstenotājs: vadošais partneris - Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LOSI), partneris - Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta administrētājs: RTU Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 13.12.2013. līdz 12.06.2015.

Projekta kopējais finansējums:  Kopējā projekta summa 349 999 LVL ( 498003.71 EUR),  Rīgas Tehniskās universitātes projekta īstenotā daļa -14759,75 Ls (21001,23 EUR)

Projekta kopsavilkums:

RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (LOSI) kopš 2014. gada janvāra īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu «Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs».

Projekta mērķi ir piesaistīt jaunos zinātniekus, izveidot jaunu zinātnisko grupu, izstrādāt inovatīvu metodi farmakoloģiski perspektīvu dabas vielu un to atvasinājumu stereoselektīvai iegūšanai.

Projektā paredzēts izstrādāt eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu stereoselektīvu sintēzes metodi, izpētīt tās pielietojamību dažādās dabas vielu klasēs. Pētniecības projekts sekmēs zinātnes attīstību un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī izvirzītajam prioritārajam zinātnes virzienam – sabiedrības veselība.

Mērķa sasniegšanai paredzētas sekojošas aktivitātes:

  • jaunas zinātniskās grupas izveidošana;
  • eksocikliskās C=C dubultsaites veidošanas stereoselektivitāti ietekmējošo faktoru izpēte;
  • stereoselektīvas eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu sintēzes metodes izstrāde
  • atklātās metodes pielietojamības paplašināšana dabasvielu analogu sintēzē.

Projekta 2. aktivitāte - Pētniecība:

Darbs norit paralēli visos ieplānotajos virzienos.

2.1 Veikts paplašināts lineāro un ciklisko modeļsavienojumu dizains Airlenda – Klaizena (Ireland – Claisen) pārgrupēšanās eksperimentu veikšanai. Sintezēti lineārie modeļsavienojumi ar fiksētu C=C dubultsaites E- un Z-ģeometriju kā arī ar papildus heteroatomu (O, N). Notiek stereoselektīva ciklisko analogu sintēze.

2.1 Veikti stereoselektivitāti ietekmējošo faktoru izpētes eksperimenti ar iegūtajiem lineārajiem modeļsavienojumiem. Visos gadījumos apstiprināts, ka C=C dubultsaites ģeometrija ietekmē pārgrupēšanās reakcijas diastereoselektivitāti, lai gan stereodiskriminācija nav pilnīgi pārliecinoša. Tomēr nepieciešams plašāks savienojumu klāsts, lai novērtētu papildus heteroatomu koordinēšanās ietekmi uz stereoiznākumu.

2.2 Iegūti vairāki stratēģiski starpsavienojumi, kas var tikt izmantoti kā sintoni gan modeļvielu, gan ieplānoto dabasvielu sintēzei. Izstrādātas efektīvākas šo savienojumu stereoselektīvas iegūšanas metodes, kas nodrošina paredzēto dabasvielu daudzstadiju sintēzes procesam nepieciešamos būvblokus vairāku gramu apjomā.

2.3 Sekmīgi pārbaudīta vēl vienas farmakoloģiski svarīgas dabas vielu grupas - lucentamicīnu pārstāvju principiālās stereoselektīvās sintēzes shēma un izstrādāta jauna stratēģiskā intermediāta iegūšanas metode.

Projekta zinātniskie vadītāji - V. Kauss (LOSI), Māris Turks (RTU)

Pēdējās izmaiņas 14.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016