Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0028/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/054, PVS 1772

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts  un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūts ,  projekta zinātniskais vadītājs –  Juris Prikulis

Vadošais partneris: Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts

Sadarbības partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 2013.gada 1. novembris – 2015.gada 31.augusts (22 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 990 LVL, t. sk. ESF finansējums 323 635 LVL (92,47 %), valsts budžeta finansējums 25 304 LVL (7,23 %) un  1051 LVL ir pašu finansējums.

Projekta kopsavilkums:

Projekta rezultāts būs izveidota jauna starpdisciplināra zinātniskā grupa, kurā zinātniski pētnieciskajam darbam piesaistīs 6 jaunos zinātniekus, to skaitā 1 ārvalstu, 1 re-emigrējušo zinātnieku, kā arī 1 doktorantu un 1 grāda pretendentu, kuri promocijas darbu aizstāvēs projekta izpildes laikā. Projekta iesniedzēja LU struktūrvienības un sadarbības partneris RTU TFI piedalās Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju VNPC veidošanā. Pētījumi notiek valsts zinātnes prioritārajā virzienā «Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas)». Projektā tiks veikti pētījumi par nanostrukturētu daudzslāņu materiālu veidošanu, īpašību un potenciāliem pielietojumiem.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

1. Izveidota jauna starpdisciplināra zinātniskā grupa un no jauna izveidotas darbavietas.

2. Uzrakstīti 3 oriģināli zinātniskie raksti, kas pieņemti vai publicēti starptautiskos recenzētos zinātniskos izdevumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa.

3. Izstrādāts jauns produkts: Programmnodrošinājuma pakete daudzslāņu masīvu optisko īpašību aprakstam.

4. Izstrādātas divas jaunas tehnoloģijas: 1) Daudzslāņu nanodaļiņu masīvu veidošana, pielietojums dažādās jomās, piemēram, saules baterijās. 2) Nanostrukturētu materiālu izgatavošanas tehnoloģijas pārklājumu veidošanai pielietojumiem kaulu protezēšanā.

5. Dalība ar referātiem starptautiskās un Latvijas zinātniskās konferencēs par izpētes rezultātiem, kas nerada rūpnieciskā īpašuma tiesības.

Projekta laikā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

1. Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide.

2. Pētniecība ar apakšaktivitātēm:

         2.1. Zinātniskais un rūpnieciskais pētījums;

2.1.1.  Daudzslāņu nanodaļiņu masīvu izpēte;

2.1.2. Nanodaļiņas šķidrā fāzē izpētē;

2.1.3.    Nanostruktūru cietā fāzē veidošanās, īpašību un pielietojumu izpēte.

    2.2.Jaunu produktu un tehnoloģiju modeļu eksperimentālā izstrāde:

   2.2.1. Daudzslāņu nanodaļiņu masīvu izgatavošana tehnoloģijas izstrāde;

   2.2.2. Produkta: nanodaļiņu īpašību aprēķinu metodes izstrāde;

   2.2.3. Nanostrukturētu materiālu izgatavošanas tehnoloģijas pārklājumu veidošanai pielietojumiem bioloģiskā vidē izstrāde.

2.3. Publikāciju  sagatavošana.

Zinātniskais vadītājs RTU – Māris Knite

Projekta administratīvā vadītāja RTU – Aija Zeidaka

Pēdējās izmaiņas 14.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016