Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

Jaunākie notikumi: 06.2015-08.2015. Jaunākie notikumi projektā: 06.2015-08.2015. 453.98 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 03.2015.- 05.2015. Jaunākie notikumi projektā: 03.2015.- 05.2015. 370.04 Kb

Jaunākie notikumi projektā 11.2014.- 02.2015. Jaunākie notikumi projektā: 11.2014.- 02.2015. 372.26 Kb

Jaunākie notikumi projektā septembris-novembris 2014 Jaunākie notikumi projektā: 09-11.2014 368.43 Kb

Jaunākie notikumi projektā 2014. gada jūlijs-oktobris Jaunākie notikumi projektā: 07.-10.2014. 806.66 Kb 

Jaunākie notikumi projektā: 06.-08.2014. Jaunākie notikumi projektā: 06.-08.2014. 370.38 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 03.2014.- 05.2014. Jaunākie notikumi projektā: 03.2014.- 05.2014. 384.99 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 03.2014.- 05.2014. Jaunākie notikumi projektā: 03.2014.- 05.2014. 384.78 Kb

Jaunākie notikumi projektā 12.2013.-02.2014 Jaunākie notikumi projektā: 12.2013.-02.2014 394.38 Kb

esf_es-02.pngProjekta nosaukums: «Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0017/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/063

PVS1771

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts un RTU MLĶTF Polimēru materiālu institūts un RTU Būvniecības fakultāte Materiālu un konstrukciju institūts

Vadošais partneris: Latvijas Universitātes aģentūra "LU polimēru mehānikas institūts"

Partneris: RTU

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 2013. gada 16. decembris – 2015. gada 31. augusts (24 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas paredzētas 349 950.00 LVL, no kurām 323 590.00 LVL ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (92.47 %) un 25 302.00 LVL attiecināmais valsts budžeta finansējums (7.23%), kā arī privātais finansējums, kas sastāda 1050.00 LVL (0.30%).

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis:

Projekta virsmērķis ir piesaistīt papildu cilvēkresursus inovatīvo kompozītmateriālu kompleksiem pētījumiem, lai sekmētu uz inovācijām balstītu Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Projekta ietvaros tiks izveidota zinātniska grupa, kuras sastāvā darbosies zinātnieki no LU Polimēru mehānikas institūta un RTU.

Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt jaunu uz zinātniskiem priekšnosacījumiem balstītu metodiku nanostrukturēto  elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu izgatavošanai un to efektīvai pielietošanai konstrukcijās.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

  • Projekta īstenošanā  iesaistīti zinātniskie darbinieki (6 PLE izteiksmē), tai skaitā jaunie zinātnieki (4.5. PLE izteiksmē), tai skaitā trīs RTU jaunie zinātnieki (2.3 PLE izteiksmē).
  • Projekta laikā tiks sagatavoti orģinālie zinātniskie raksti, (4 gab.); izstrādāta viena metodika. Projekta darbinieki piedalīsies starptautiskās konferencēs ar ziņojumiem par pētījumu rezultātiem.
  • RTU divus gadus pēc projekta nobeiguma nodrošinās 3 darba vietas (1,75 PLE izteiksmē).

Zinātniskais vadītājs RTU – J.Zicāns,  A. Čate

Projekta administratīvā vadītāja RTU – Aija Zeidaka

Pēdējās izmaiņas 14.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016