Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

esf_es-02.png

Projekta nosaukums: «Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041 RTU PVS ID 1775

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts» – vadošais partneris un Rīgas Tehniskā universitāte (Transporta un mašīnzinību fakultātes fakultātes biomedicīnas inženierzinātņu un nenotehnoloģiju institūts).

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», aktivitāte 1.1.1.2. «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 2013. gada 2. decembris–2015. gada 31. augusts.

Projekta vispārīgais mērķis: veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu starpdisciplināriem teorētiskiem un lietišķiem dabas pētījumiem urbānā vidē. Projekta īstenošanai tiks izveidotas zinātniskā personāla darbavietas 8.9 PLE izteiksmē un pēc projekta LU BI tiks saglabātas zinātnieku darbavietas 3 PLE izteiksmē papildus zinātnē piesaistītajiem jaunajiem zinātniekiem.

Projekta specifiskais mērķis: kompleksu ilgtermiņa pilsētvides ekoloģijas pētījumu bāzes izveides ietvaros, veikt urbanizācijas slodzes ietekmes izvērtējumu uz pilsētvides dabu un izstrādāt dabas vides kvalitātes novērtējuma metodes, kas aprobētas pilsētvidē.

Zinātnes virzieni, kuros paredzēta projekta īstenošana: Projekta zinātniskais mērķis atbilst diviem valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai, konkrēti:

  • enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība); 

  • inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie, daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas). 

Projekta ietvaros īstenotajiem pētījumiem ir starpdisciplinārs raksturs šādās nozarēs: bioloģija, vides zinātne, mežzinātne, fizika, inženierzinātnes.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016