Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

Paveiktais projekta ietvaros no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.augustam Paveiktais projekta ietvaros no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.augustam 192.09 Kb

Paveiktais projekta ietvaros no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 30.jūnijam Paveiktais projekta ietvaros no 2015. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 30. jūnijam 193.92 Kb  

1766 Paveiktais projekta ietvaros no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.martam Paveiktais projekta ietvaros no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. martam 196.95 Kb

Projekta aktualitātes: no 2014.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 31.decembrim Projekta aktualitātes: no 2014. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. decembrim 165.77 Kb

Projekta aktualitātes: no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.septembrim Projekta aktualitātes: no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. septembrim 166.25 Kb

Projekta aktualitātes: no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 30. jūnijam Projekta aktualitātes: no 2014. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam 235.63 Kb

Projekta aktualitātes: no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. martam Projekta aktualitātes: no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. martam 236.59 Kb

esf_es-02.png Projekta nosaukums: «Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007

Projekta īstenotājs: Vadošais partneris – Latvijas Universitāte, partneris - Rīgas Tehniskā universitāte (Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa).

Projekta administrētājs: Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013. līdz 31.08.2015 (23 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 462 964,07 EUR t. sk. publiskais finansējums  462 038,14 EUR (99.80%), Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 925,93 (0.20%).

Projekta vispārīgais mērķis:

Izveidot jaunu starpdisciplināru zinātnisko grupu, iekļaujot tajā jaunos zinātniekus, doktorantus, un pieredzējušus zinātniekus no fizikas, būvzinātnes, mikrobioloģijas un ķīmijas zinātņu nozarēm, kā rezultātā lietišķi orientētajai zinātnei Latvijā tiek piesaistīti pētnieki ar kopējo kapacitāti 6,76 PLE. Projekta realizācijas laikā iesaistītajiem pētniekiem tiks paaugstināta to kvalifikācija, bet pēc projekta beigām tiks nodrošinātas ilgtspējīgas darba vietas 2,6 PLE kopapjomā.

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis

Izstrādāt un pārbaudīt piemērotus sistēmiskus risinājumus (tehnoloģijas un būvkonstrukcijas) EP direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti sekmīgai ieviešanai Latvijā, lai līdz 2020.g. pārietu uz gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, ievērojot specifiskos Latvijas klimatiskos apstākļus un vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvu (A kategorijas termiskais komforts) un ilgtspējīgu (mikrobioloģisko un ķīmisko faktoru dinamika) dzīves vidi cilvēkiem.

Projekta kopsavilkums

Saskaņā ar EP direktīvu 2010/ES par ēku energoefektivitāti ES līdz 2020. g. jāpāriet uz gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, tādēļ VNPC Nr. 1 ietvaros tiks izveidota jauna starpdisciplināra zinātnieku grupa, lai izstrādātu sistēmiskus risinājumus direktīvas nosacījumu izpildei Latvijas klimatā.

Uz prototipu bāzes tiks izstrādāta koncepcija un risinājumi energoefektīvai ēku A kategorijas telpu mikroklimata un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai, izmantojot pasīvo elementu sistēmas (fāžu maiņas materiāli, dubultās fasādes, solārie akumulatori u.c.), ietverot tajos Latvijas atjaunojamo resursu (ģeotermālie, vējš, saule u.c.) optimālu izmantošanu, kā arī ievērojot būvkonstrukciju termisko inerci, īpašību atkarību no apstākļiem un izvērtējot sistēmu mikrobioloģisko un ķīmisko ilgtspēju.

Tiks izveidots jauns nestacionārs energoefektivitātes un telpu mikroklimata nodrošināšanas sistēmas multifizikāls matemātiskais modelis un programmatūra, kas apraksta dažādos savstarpēji saistītos siltuma, vielas apmaiņas un fāzu pāreju procesus, kurus nepieciešams ņemt vērā zema energopatēriņa ēku anlīzei. Dažādie modeļa aspekti tiks eksperimentāli verificēti Latvijas klimatiskajos apstākļos esošajā eksperimentālajā poligonā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • Jaunas zinātniskās grupas izveide.
  • Pētniecība.
  • Publicitātes nodrošināšana.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte  

Zinātniskais vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē – Dr. sc. ing. Diāna Bajāre.

 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016