Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
 esf_es-02.png
 
 
 
 
 

Projekta nosaukums: «Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība»

ESF projekts «Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība» (Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003), – pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana izglītības kvalitātei.
Projekta mērķis – vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai.

Projektu līdz 2013. gada novembrim īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC).
Projekta budžets – LVL 2 700 000 (ESF finansējums – LVL2 295 000, valsts budžeta finansējums – LVL 405 000).

Projekta darbības rezultātā kopumā tiek īstenotas 57 tālākizglītības kursu programmas (tai skaitā arī «Dabaszinātņu un matemātikas» projektā izstrādātās).

Atšķirībā no ierastās tālākizglītības kursu sistēmas projekta  novitātes ir: programmu satura izstrāde un apguve  moduļu formā, mūsdienīgas izglītības darba formas,  e-vides izmantošana gan mācību satura apguvē, gan pieredzes apmaiņā. Visās programmās ir iekļauti moduļi vai materiāli, kas ļauj skolotājiem apgūt darbu ar interaktīvo tāfeli un interneta resursu izmantošanu mācību procesā, lai skolotāji spētu strādāt atbilstoši 21. gadsimta prasībām.

Projekts noteikti nav pirmais, kas mācībām izmanto e-materiālus, taču noteikti ir rosinājis skolotājus aktīvāk izmantot informācijas tehnoloģijas.

No šā gada februāra piedāvājam iespēju izvēlēties apgūt vai nu visu programmu, vai arī no atsevišķiem moduļiem pašiem izveidot savu programmu vai apgūt kādu konkrētu vienu moduli.

2011. gadā vairāk nekā 5 000 pedagogi jau pilnveidojuši savu profesionalitāti projekta kursos, 2012. gadā līdz 2012. gada 1. maijam savu profesionālo kompetenci pilnveidojuši vairāk nekā 6 000 pedagogi.

Skolēnu pavasara brīvdienās no 2012. gada 12.–17. martam projekta ietvaros strādāja 72 tālākizglītības kursu grupas visā Latvijā.

Izglītības jomas kompetenču komponents
Šajā komponentā piedāvājam 16 sociālo zinātņu un mākslas jomu tālākizglītības programmas. Sev piemērotas profesionālās pilnveides programmas var atrast gan pamatskolas, gan vidusskolas vēstures, mājturības, mājsaimniecības, sociālo zinību, ekonomikas, sporta, vizuālās mākslas, mūzikas, tehniskās grafikas, psiholoģijas, ētikas, kulturoloģijas, politikas un tiesību, veselības mācības skolotāji. Vairākas no piedāvātajām programmām ir veidotas tā, lai būtu noderīgas ne tikai konkrēto mācību priekšmetu skolotājiem, bet arī klases audzinātājiem, skolas vadībai. Piemēram, programma «Cilvēks 20. gadsimta totalitārajos režīmos: Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotāju un klases audzinātāju kompetences paaugstināšana» ir paredzēta ne tikai vēstures, politikas un tiesību skolotājiem, bet arī klases audzinātājiem, skolu direktoriem. Līdzīgi arī «Pedagogu profesionālo un pedagoģisko kompetenču paaugstināšana veselības jautājumos» programma ietver nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, dažādu atkarību profilaksi.

Izglītības procesa vadības komponents
Programma «Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide» patlaban ir viena no visvairāk pieprasītajām. 2. modulis šajā programmā ir paredzēts sešgadīgo bērnu izglītības programmas saturam un tā īstenošanai.

Tālākizglītības kursi tiek piedāvāti arī pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodiķiem. 1. modulis «Konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestādes vadība» ir paredzēts, lai vadītāji varētu uzlabot prasmi tiesībaktu izmantošanā normatīvo dokumentu izstrādē, izvērtējot savu pirmsskolas izglītības iestādi. Apgūstot 2. moduli «Profesionāla pirmsskolas izglītības iestādes darbības plānošana un nodrošināšana», dalībnieki pilnveidos pirmsskolas izglītības metodiskā darba kompetenci: izpratīs humānās pedagoģijas filozofisko un metodoloģisko pamatu sadarbības veicināšanai pirmsskolā, papildinās izpratni par komandas darba priekšrocībām un pilnveidos vadības prasmi.

Izglītības procesa vadības komponenta programmas «Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide» mērķis ir pilnveidot izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, metodiķu profesionālo kompetenci šādos aspektos: galvenās tendences 21. gadsimta izglītības attīstībā pasaulē un Latvijā, kvalitātes vadība, izglītības iestādes pašnovērtēšanas process un stratēģiskā plānošana, cilvēkresursu vadība, kā arī organizācijas kultūras veidošana un konfliktu risināšana izglītības iestādē.

Svešvalodu prasmju atjaunošanas un paaugstināšanas komponents
Projektā izstrādātās programmas angļu valodas skolotājiem kopējais apjoms ir 84 stundas. Skolotāji var izvēlēties apgūt tās tēmas (maksimāli 48 stundu apjomā),  kuras viņiem visvairāk interesē un ir nepieciešamas profesionālajai pilnveidei. Sadarbībā ar Britu padomi piedāvājam arī  rakstītprasmes un gramatikas tēmu interesantākas pasniegšanas metodiku.

Bez tam projekts sadarbībā ar Britu padomi angļu valodas skolotājiem papildus piedāvā apgūt arī divas modernas tālākizglītības programmas e-vidē. Apgūstot šīs programmas, skolotāji mācās patstāvīgi mājās un ar savu grupu un grupas vadītāju (e-moderatoru) satiekas tikai divas reizes – pirmajā nodarbībā, kad iepazīstas un saņem norādījumus turpmākajām mācībām kursos, un pēdējā nodarbībā, kad atskaitās par paveikto un saņem apliecību par kursiem. Pārējā laikā (apmēram 2 mēnešus) viņi ik nedēļu elektroniski saņem uzdevumus patstāvīgam darbam, kuru izpildi pārrauga e-moderators.

36 stundu programmas tiek piedāvāts arī vācu un franču, kā arī krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem. Savukārt skolotājiem, kuri krievu valodu māca kā dzimto valodu, tiek piedāvātas divas atšķirīgas programmas – sākumskolas skolotājiem un skolotājiem, kuri māca krievu valodu pamatskolā un vidusskolā.

Visās programmās ir iekļauti moduļi vai materiāli, kas ļauj skolotājiem apgūt darbu ar interaktīvo tāfeli un interneta resursu izmantošanu mācību procesā, lai skolotāji spētu strādāt atbilstoši 21. gadsimta prasībām.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmju atjaunošanas un paaugstināšanas komponents

Viena no vispieprasītākajām programmām projektā ir «Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai». Šīs programmas ietvaros ir izstrādāti divi moduļi: skolotājiem bez priekšzināšanām darbā ar interaktīvo tāfeli un skolotājiem, kam ir priekšzināšanas. Apgūstot interaktīvās tāfeles rīkus skolotāji, spēj paši izstrādāt pilnvērtīgus mācību materiālus līdz ar to nodrošinot skolēniem aizraujošu un interaktīvu mācību procesu. Septiņu mēnešu laikā šo programmu jau apguvuši vairāk nekā 650 skolotāju no visiem Latvijas reģioniem.

Programmā «Informātikas apguves iespējas vidusskolā» skolotāji var apgūt attēlu apstrādi (datorgrafika, rastrgrafika, vektorgrafika), tīmekļa lapu veidošanu, kā arī datu bāzes un to mācību metodiku. Savukārt, tālākizglītības programmā «Informātikas apguves iespējas pamatskolā» tiek piedāvāta platformneatkarīga mācību satura apguves metodika un diferencētas pieejas izmantošana mācību procesā pamatskolā u. c., bet 2. modulis skar tieši izglītojamo zināšanu vai mācību sasniegumu vērtēšanu informātikas priekšmetā.

Programma «E-kursu veidošana un realizēšana mācību procesā» sniedz kursu dalībniekiem iespēju apgūt metodes un rīkus e-mācību izmantošanai izglītībā dažādos mācību priekšmetos, Moodle kursu veidošanu un lietojuma metodiku. Programma paredz skolotāju IKT kompetenču paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām. Programma «Daudzfunkcionāla skolas servera ar Moodle vidi izveide» sniedz kursu dalībniekiem iespēju apgūt skolas Moodle e-mācību servera izveidi kā uz esošā skolas Microsoft Windows servera, tā arī uz Ubuntu Linux servera. Programmā «Programmēšanas pamatu apguve skolā» skolotājiem tiek piedāvāts apgūt programmēšanas valodu, algoritmu un datu struktūru mācīšanas metodiku, ko pirmie kursu beidzēji jau ir atzinīgi novērtējuši.

Vispārējo pedagoģisko kompetenču pilnveides komponents
Plānojot projektu, tika izvēlētas aktuālas tēmas, kuras skolotājiem noderētu mācību procesā, piemēram, inovatora un uzņēmēja kompetenču attīstīšana izglītības procesā, izglītības iestādes muzeja izmantošana mācību un audzināšanas satura pilnveidošanā vai izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Šajā komponentā vispieprasītākās patlaban ir programmas «1.–4. klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide», «Darbs ar apdāvinātiem un talantīgiem bērniem» un «Klasvadības process, tā organizēšana un vadīšana. Individuālais darbs ar vecākiem». Projektā līdzās pamatprogrammai skolotājiem ir iespējams izvēlēties variantus, kuri veidoti, kombinējot programmas pamatmoduli ar citu programmu moduļiem, piemēram, 1.–4. klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides programmas  2. variantā iekļauts modulis «Lasīšanas kompetences attīstīšanas iespējas». Citā programmas variantā dota iespēja apgūt moduļus «Radošā darbība materiālu apstrādes tehnoloģijās 1.–4. klasei», «No zīmes līdz zīmolam» – sākumskola (Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveides programma) vai «Metodes radošo prasmju, domāšanas un grupu darbu efektivitātes veicināšanai vizuālajā mākslā».

Izstrādāta programma «Civilā aizsardzība un ugunsdrošība», kas kā modulis ir iekļauta arī klasvadības programmas variantā, kā arī kombinēta ar skolotāja kompetenču pilnveidi veselības jautājumos. Programma veicina izpratnes veidošanu par veselības un drošības jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot radošām un inovatīvām mācību metodēm.

Precīza informācija par programmām, to apguves iespējām un reģistrācija kursiem – VISC mājaslapā.

Pēdējās izmaiņas 21.05.2012.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016