Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
esf_es-02.png

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0011/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/028

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Enerģētikas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 16.09.2013. līdz 31.07.2015. (23 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 801.00 LVL, t. sk. ESF finansējums 315 275.00 LVL (90.13%), valsts budžeta finansējums 33 826.00 LVL (9.67%), Rīgas Tehniskās universitātes un Fizikālās Enerģētikas institūta finansējums 700.000 LVL (0.20%).

Projekta kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir papildu cilvēkresursu piesaiste zinātnei un zinātnisko pētījumu veikšana atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem (t. i. enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība)), izveidojot jaunu zinātnisko grupu un radot jaunas darba vietas.

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Fizikālās Enerģētikas institūtu enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra (tai skaitā transporta un mašīnbūves apakšcentra attīstība) ietvaros īstenos zinātnisko starpdisciplināro pētniecības projektu enerģētikas jomā (enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība) virzienā), izveidojot jaunu zinātnisko grupu.

Kopumā projektā plānotās aktivitātes tieši saskan ar 1.1.1.2. aktivitātes «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei» (otrā kārta) mērķiem un veicinās šīs aktivitātes paredzamo rezultātu sasniegšanu, jo paredz zinātniskās grupas izveidošanu un zinātniskās pētniecības veikšanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, nodrošinot papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei un jaunu darba vietu izveidi.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide.

2. Pētniecība:
2.1. Energosistēmas stabilitātes un elektroapgādes drošuma līmeņa novērtēšana, vadības metožu un līdzekļu uzlabošana no energosistēmas risku samazināšanas aspekta;
2.2. Viedo tehnoloģiju izmantošana energosistēmu risku minimizācijai elektroenerģijas tirgus apstākļos;
2.3. Koģenerācijas staciju tehniski ekonomisku kritēriju novērtēšanas metodes izstrāde un pārbaude;
2.4. Zinātnisko rakstu sagatavošana un iesniegšana.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Fizikālās Enerģētikas institūts

Zinātniskais vadītājs – Antans Sauļus Sauhats un Diāna Žalastība

Projekta vadītāja – Vineta Fortiņa

© Rīgas Tehniskā universitāte 2016

Pēdējās izmaiņas 21.08.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016