Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
 
esf_es-02.png
 
 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Transporta un mašīnzinību fakultātes Aeronautikas institūts un Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013. līdz 31.08.2015. (23 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 999.00 LVL, t. sk. ESF finansējums 3150454.00 LVL (90.13%), valsts budžeta finansējums 330845.00 LVL (9.67%), Rīgas Tehniskās universitātes un Fizikālās enerģētikas institūta finansējums 700,00 LVL (0.20%).

Projekta kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot jaunu starpdisciplināru augsta potenciāla zinātnisko grupu sadarbojoties četrām RTU struktūrvienībām, zinātniekiem no ārvalstu zinātniskajām institūcijām partnerībā ar Fizikālās enerģētikas institūta. Zinātniskās grupas lielāko īpatsvaru veidos jaunie zinātnieki, doktoranti un doktora grāda pretendenti (71,2%), tiks iesaistīti ārvalstu un reemigrējošie Latvijas zinātnieki. Jaunā starpdisciplinārā zinātniskā grupa apvienos zinātniekus no vairākām zinātnes nozarēm ar padziļinātām zināšanām mašīnbūves tehnoloģijā, transporta un ķīmijas inženierzinātnēs, pulvermateriālu izpētē, kā arī inženierekonomikā.

Projekta zinātniskais mērķis: ir veikt pētījumus un izstrādāt augsti efektīvu tehnoloģiju speciālo nanostrukturēto aizsargpārklājumu izveidei aviācijas un kosmosa tehnikas izstrādājumiem, ar inženierekonomisku enerģijas un dabas resursu izmantošanas efektivitātes novērtējumu, lai paaugstinātu jaunizstrādātās  tehnoloģijas starptautisko konkurētspēju. Plānotie pētījumi ir starpdisciplināri, jo veicinās mašīnzinātnes un transports un satiksme nozaru attīstību atbilstoši diviem valstī noteiktiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:
1. Jaunas zinātniskās grupas izveide;
2. Jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā;
3. Zinātnisko rakstu, t. sk., oriģinālu zinātnisko sagatavošana  žurnāliem, kas iekļauti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs;
4. Zinātnisko monogrāfiju sagatavošana izdošanai starptautiskās un Latvijas zinātniskās izdevniecībās;
5. Dalība ar ziņojumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs;
6. Inovatīvas un augsti efektīvas tehnoloģijas izstrāde speciālo nanostrukturēto aizsargpārklājumu izveidei aviācijas un kosmosa tehnikas izstrādājumiem;
7. Inženierekonomisko rādītāju sistēmas izstrāde daudzfunkcionālo nanopārklājumu tehnoloģijām;
8. Patenta pieteikumu sagatavošana.

Projekta laikā tiks īstenotas šādas aktivitātes:
1. Jaunas zinātniskās grupas izveide.

2. Jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā.

3. Pētniecība:
3.1. Jaunu daudzfunkcionālo nanopārklājumu ar paaugstinātu karstumizturību un izturību pret eroziju iegūšanas tehnoloģijas izstrāde;
3.2. Daudzfunkcionālo nanopārklājumu ar paaugstinātu karstumizturību un izturību pret eroziju pētījumi;
3.3. Jaunu daudzfunkcionālu pulveru un šūnu materiālu ar feromagnētiskām īpašībām pētījumi;
3.4. Nanopārklājumu raksturlielumu noteikšana;
3.5. Inženierekonomisko rādītāju sistēmas izstrāde daudzfunkcionālo nanopārklājumu tehnoloģijām;
3.6. Zinātnisko rakstu,  monogrāfiju un ziņojumu sagatavošana;
3.7. Patenta pieteikumu sagatavošana.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Fizikālās enerģētikas institūts

Zinātniskais vadītājs – Margarita Urbaha

Projekta vadītāja – Arta Čakša-Lapsiņa

© Rīgas Tehniskā universitāte 2016

Pēdējās izmaiņas 17.11.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016