Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
 esf_es-02.png

 

 

 

   

Projekta nosaukums: «Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrāde»

Vienošanās par projekta īstenošanu nr:  2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013. līdz 31.08.2015. (23 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: LVL 348 309.00  t. sk. 92,47% ESF finansējums, 7,23 % valsts budžeta finansējums, 0,30 % Rīgas Tehniskās universitātes finansējums.

Projekta kopsavilkums

Projekta vispārīgais mērķis (cilvēkresursu piesaiste zinātnei): Veicināt zinātnieku piesaisti valstī izvirzītajiem zinātnes prioritārajiem virzieniem un stiprināt zinātnieku zinātnisko kapacitāti, veidojot Baltijas zinātnisko grupu, kura darbojas inovatīvu integrēto enerģijas ražošanas no neregulāriem atjaunojamiem energoresursiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veidā un klimata pārmaiņas gāzu samazinošu tehnoloģiju izstrādes jomā.
Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis: Izstrādāt inovatīvu un alternatīvu Baltijas valstīm piemērotu atjaunojamo energoresursu hibrīda (integrēto) sistēmu, kura nodrošinātu jaunu, drošu, uz vietējiem resursiem un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vērstu enerģijas ražošanas sistēmu, izpētīt neregulāru atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas sistēmas integrācijas iespēju jebkuras valsts energosistēmā, izvērtēt sistēmas darbību no inženiertehniskiem, ekonomiskiem, vides un dabas aspektiem, sagatavot un iesniegt 12 pilna teksta zinātniskās publikācijas, sagatavot vienu monogrāfiju un pieteikt 3 patentus.

Projekta aktivitātes:

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide

2. Jaunu darba vietu izveide zinātniskajā grupā

3. Pētniecība – jaunu tehnoloģiju un metožu izstrāde

4. Pētniecības rezultātu publiskošana:

  • Zinātnisko rakstu, t. sk., oriģinālu zinātnisko sagatavošana  žurnāliem, kas iekļauti SCOPUS datubāzē;
  • Dalība ar ziņojumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs par projekta rezultātiem;
  • Patenta  pieteikumu sagatavošana

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

1. Jaunas zinātniskas grupas izveide un  jaunu darba vietu izveide

2. Izstrādātas jaunas tehnoloģijas:

  • jauna integrēta enerģijas ražošanas tehnoloģija no atjaunojamiem neregulāriem vietējiem energoresursiem (saule, vējš, biomasa, biogāze) ar negatīvo summāro CO2 emisiju bilanci, kura ir piemērota izmantošanai Baltijas valstīs;
  • inovatīva fermentācijas tehnoloģija rūpniecisko notekūdeņu pārstrādei bioenerģijā;
  • izstrādāta jauna metode efektīvai pH regulējoša materiāla kapacitātes novērtēšanai;
  • izstrādāta jauna metode efektīvu baktēriju pārnesei no izreaģējošām izejvielas granulām uz jaunām, nesamazinot procesa efektivitāti.

3. Ziņojumi starptautiskās konferencēs (12), zinātniskie raksti (12), patentu pieteikumi (3), monogrāfijas (1)

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta sadarbības partneris – Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts»

Zinātniskais vadītājs – Marika Rošā

Projekta administratīvā vadītāja – Aija Zeidaka

© Rīgas Tehniskā universitāte  2013. gada  5. oktobrī

Pēdējās izmaiņas 22.10.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016