Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu
esf_es-02.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Uz nestriktās loģikas principiem balstītu matemātisku struktūru lietojumi telekomunikāciju tīklu projektēšanas un resursu vadības tehnoloģiju attīstībai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0024/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/045

Projekta īstenotājs: Latvijas universitātes aģentūra «Latvijas universitātes matemātikas un informātikas institūts» sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Telekomunikāciju tīklu katedru

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2014. līdz 31.08.2015. (20 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 707.00 LVL (497 588 EUR), t. sk. ESF finansējums 315 191.00 LVL (448 476 EUR) (90.13%), Valsts budžeta finansējums 33 817.00 LVL (48 117 EUR) (9.67%), LU aģentūras «Latvijas universitātes matemātikas un informātikas institūts» un RTU finansējums 699.00 LVL (995 EUR) (0.20%).

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir veikt cilvēkresursu piesaisti, radot papildu darba vietas 9,859 PLE izteiksmē un izveidojot jaunu strapdisciplināru zinātnisku grupu, iesaistot doktorantus, jaunos un ārvalstu zinātniekus, kura veiks uz nestriktās loģistikas balstītu matemātisku struktūru pētījumus un uz tā pamata izstrādās telekomunikāciju tīklu resursu vadības tehnoloģiju.

Projektā plānots sasniegt šādus rezultātus: izveidot jaunu zinātnisko grupu un radīt jaunas darba vietas zinātniskajiem darbiniekiem, sagatavot un iesniegt vismaz astoņas zinātniskos rakstus publicēšanai SCOPUS vai Web of Science datubāzēs iekļautos žurnālos, piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs ar 50 ziņojumiem par pētījumu rezultātiem, izstrādāt jaunu telekomunikāciju tīklu resursu vadības tehnoloģiju, pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt vismaz 3.5 PLE darbavietas piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: strapdisciplināras zinātniskas grupas izveide, matemātikas un telekomunikāciju speciālistu pētnieciskā mijiedarbība, tematiskā pētnieciskā darbība, zinātnisko publikāciju un referātu sagatavošana, publicitātes nodrošināšana.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas universitātes aģentūra «Latvijas universitātes matemātikas un informātikas institūts»

Projekta sadarbības partneris – Rīgas Tehniskās universitātes Telekomunikāciju tīklu katedra

Zinātniskais vadītājs – Gunārs Lauks

Projekta administratīvā vadītāja – Arta Čakša-Lapsiņa

© Rīgas Tehniskā universitāte 2014

Pēdējās izmaiņas 05.10.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016