Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā: 01.05.2015 – 31.08.2015. Jaunākie notikumi projektā: 01.05.2015 – 31.08.2015. 404.18 Kb

Jaunākie notikumi projektā 01.01.2015 – 30.04.2015. Jaunākie notikumi projektā 01.01.2015 – 30.04.2015. 201.10 Kb

Jaunākie notikumi projektā: 01.09.2014.- 31.12.2014 Jaunākie notikumi projektā: 01.09.2014.- 31.12.2014 194.93 Kb

esf_es-02.png

Projekta nosaukums: «Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti

Projekta administrētājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Sociālais fonds, programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība», 1.1.1.2. aktivitāte «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei».

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2013. līdz 31.08.2015. (23 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 349 990.00 LVL (497 990,91 EUR), t. sk. ESF finansējums 315 444.00 LVL (448 836,38 EUR) (90.13%), Valsts budžeta finansējums 33 843.00 LVL (48 154,25 EUR) (9.67%), LU Cietvielu fizikas institūta un RTU finansējums 703.00 LVL (1000,28 EUR) (0.20%).

Projekta mājaslapa: http://fisom.lu.lv/

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir saglabāt un papildus piesaistīt LU CFI un RTU cilvēkresursus, kopā 6,30 PLE. Samazināt jauno un pieredzējušo speciālistu aizplūšanu uz ārvalstīm. Oriģinālu molekulāro stiklu sintēze un to veidoto plāno kārtiņu optisko un elektrisko īpašību izpēte, lai radītu jaunu fotonikas ierīcēs izmantojamu organisko vielu.

Projektā plānots sasniegt šādus rezultātus: izveidot jaunu zinātnisko grupu un radīt jaunas darba vietas zinātniskajiem darbiniekiem, sagatavot un iesniegt vismaz četras zinātniskos rakstus publicēšanai SCOPUS vai Web of Science datubāzēs iekļautos žurnālos, piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs ar 12 ziņojumiem par pētījumu rezultātiem, izstrādāt jaunu produktu, pēc projekta īstenošanas beigām nodrošināt vismaz 7 PLE darbavietas piesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta sadarbības partneris – Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Zinātniskais vadītājs – Aivars Vembris

Projekta administratīvā vadītāja – Elīna Laizāne

Pēdējās izmaiņas 04.09.2015.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016