Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās - Informācija par projektu - Rīgas Tehniskā universitāte

Informācija par projektu

EJZF 2014-2020 logo

Projekta nosaukums: Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās

Projekta numurs: Nr. 109.2-11/18/206-e

RTU PVS ID: 3622

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Darbības programma un pasākums: Pasākums “Inovācija”

Projekta īstenošanas periods: 07.02.2018. - 01.03.2021.

Projekta finansējums: 289 423,08 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir ieviest ievērojami uzlabotas ražošanas metodes, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē.

Projekta kopsavilkums: Pārtikas pārstrāde ir viens no lielākajiem ražojošajiem sektoriem Latvijā, tādēļ tā ir būtiska valsts ekonomiskajai attīstībai. Zivju apstrādes un lauksaimniecības produkti veido nozīmīgu daļu Latvijas eksporta un importa bilancē. Līdz ar to zivju apstrādes attīstība ir svarīgs nosacījums pārtikas nozares kopējai izaugsmei nākotnē. Lai to paveiktu, ir nepieciešams nodrošināt ilgtspējīgu attīstību šajā nozarē no vides viedokļa. Zivju apstrāde ir energointensīva rūpniecība, jo katrā zivju apstrādes posmā ir jāievēro savs temperatūras režīms. Līdz ar to veidojas enerģijas pārpalikumi. Projekta laikā izvērtēs zivju apstrādes rūpnīcas darbību no enerģijas un izejvielu izmantošanas efektivitātes viedokļa. Pirmās aktivitātes laikā tiks izveidota viena izvēlēta zivju apstrādes uzņēmuma integrālā shēma, kura sevī ietvers informāciju par izejvielu, enerģijas, produktu, atkritumu un emisiju plūsmām. Otrajā aktivitātē tiks veikta datu (resursi, kurināmais, elektroenerģija, ūdens, atkritumi) vākšana, to apstrāde un rezultātu analīze, lai saprastu, kuros zivju apstrādes posmos var samazināt enerģijas un resursu patēriņu. Trešajā aktivitātē tiks izveidoti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai bez investīcijām. Savukārt ceturtajā aktivitātē tiks izstrādāti priekšlikumi zivju apstrādes rūpnīcām efektivitātes paaugstināšanai ar nelielām investīcijām, bet piektajā aktivitātē – ar lielām investīcijām. 3.-5. aktivitātē izstrādātajiem priekšlikumiem tiks veikts tehniski ekonomiskais pamatojums ar tehnoloģiju ekonomisko, socioekonomisko un ietekmes uz vidi vērtējumu (TEP). Sestajā aktivitātē tik izstrādāta metodoloģija zivju apstrādes uzņēmumu efektivitātes novērtēšanai un paaugstināšanai, kuru pēc projekta realizācijas varēs pielietot jebkurš zivju apstrādes uzņēmums. Septītās aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts biznesa plāns vienai no analizētā zivju apstrādes uzņēmuma izvēlētajām alternatīvām. Astotajā aktivitātē paredzēts izstrādāt ceļvedis zivju apstrādes nozares uzņēmumiem efektivitātes paaugstināšanai, kas balstīts uz viena izvēlēta uzņēmuma piemēru. Tajā tiks iekļautas rekomendācijas kā paaugstināt ražošanas efektivitāti un samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē bez investīcijām, ar nelielām investīcijām vai lielām investīcijām, tādejādi jebkuras nozares dalībnieks varētu rast savām tehnoloģiskajām un finansiālajām iespējām atbilstošus risinājumus. Lai projekta rezultāti radītu plānoto pozitīvo ietekmi uz zivju apstrādes nozari un būtu pieejami pēc iespējas plašākam interesentu lokas, tiks veikta 9. un 10. aktivitātes. 9. aktivitātē plānota pieredzes izplatīšana zivju apstrādes nozares ekspertiem un uzņēmējiem un citi publicitātes pasākumi, lai aprobētās tehnoloģijas un izstrādātās rekomendācijas zivju apstrādes uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai būtu pieejamas visiem nozares dalībniekiem un sasniegtu pēc iespējas lielāku ieguvumu nozares attīstībai valsts līmenī.

Sagaidāmais rezultāts: Izveidotas ievērojami uzlabotas ražošanas metodes, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu enerģijas, ūdens un resursu patēriņu zivju apstrādē.

Projekta īstenošanas vieta: Āzenes iela 12 k-1, Rīga

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesore Dagnija Blumberga

© Rīgas Tehniskā universitāte, 2018
Publicēts RTU mājas lapā 07.02.2018.

Pēdējās izmaiņas 07.02.2018.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2018