Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts Jaunākie notikumi projektā 2013. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada aprīlis–jūnijs ERAF 1567  Jaunākie notikumi projektā 2012. gada aprīlis–jūnijs

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada janvāris-marts ERAF 1567 Jaunākie notikumi projektā 2012. gada janvāris–marts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris–decembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada oktobris–decembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūlijs-septembris EEF 19 Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūlijs–septembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada aprīlis-jūnijs EEF 19 Jaunākie notikumi projektā 2011. gada aprīlis–jūnijs

eraf_es-01.png
 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Elektropārvades sistēmas lieljaudas transformatoru ekspluatācijas efektivitātes uzlabošana, piemērojot pamatotā drošuma ekspluatācijas stratēģiju»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0005/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/014

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas institūts, Elektrisko mašīnu un aparātu katedra.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», 2.1.1.1. aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2011–31.12.2013 (33 mēneši un 1 diena).

Projekta kopējais finansējums: 72 104,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) –66 696,00 LVL, RTU (7,5%) – 5 408,00 LVL

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis nepārtrauktas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanas un elektroapgādes drošuma līmeņa paaugstināšana, lieljaudas transformatoru ekspluatācijas efektivitātes uzlabošana.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Riska novērtēšanas tehnoloģiju analīze, kuras gaitā tiks veikta lieljaudas transformatoru tehniskā stāvokļa esošo novērtēšanas tehnoloģiju analīze, izpētes objekta definēšana un analīzes ierobežojumu noteikšana, tiks veikta definētajam izpētes objektam atbilstošākās riska novērtēšanas datorprogrammu izvēle, kā arī defektu veidu un to ietekmes analīze (t. sk. defekta varbūtības, iekārtas atteices varbūtības, iespējamo seku varbūtības u. c. statistisko lielumu aprēķins).
1.2. Lieljaudas transformatoru pamatotā drošuma ekspluatācijas stratēģijas izstrāde, kuras gaitā tiks veikta vairāku atsevišķu metožu un algoritmu izstrāde (darbības riska, atlikušā darbmūža un kopējās transformatoru sistēmas veiktspēju novērtēšanai), noslēgumā tos apvienojot vienotā metodoloģijā.
2. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana, kuras galvenais uzdevums ir rezultātu publicēšana starptautiskās konferencēs (zinātniskās publikācijas), kā arī to popularizēšana (informatīvo plākšņu izvietošana un uzturēšana projekta realizācijas vietās, informācijas ievietošana interneta mājas lapā u. tml.).

Sagaidāmie projekta rezultāti: izstrādāta transformatora darbības riska datorizēta aprēķina metodoloģija, izstrādāta vienota metodoloģija transformatoru defektu bīstamības pakāpes un darbības riska, atlikušā darbmūža un kopējās lieljaudas transformatoru sistēmas veiktspējas novērtēšanai, pētniecības rezultāti publicēti trīs starptautiskās zinātniskās publikācijās.

Izstrādātās ekspluatācijas tehnoloģiskās stratēģijas galvenā priekšrocība ir tās iespēja novērtēt gan atsevišķa transformatora tehnisko stāvokli (tostarp darbības riska pakāpi un prognozēto atlikušo darbmūžu), gan kopējās transformatoru sistēmas veiktspēju, kas ir būtiska plānošanai (remonts, rekonstrukcija, nomaiņa pret jaunu/citu agregātu), jo ļauj modelēt dažādus rīcības scenārijus.

Projekta īstenošanas vieta – Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010.

Projekta zinātniskā vadītāja: Sandra Vītoliņa

Projekta vadītāja: Karīna Caunīte-Orupe.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 15.04.2011.

Pēdējās izmaiņas 22.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016