Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada augustā–oktobrī Jaunākie notikumi projektā 2013. gada augustā–oktobrī

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada maijā–jūlijā Jaunākie notikumi projektā 2013. gada maijā–jūlijā

Jaunākie notikumi projektā 2013.gada februārī–aprīlī Jaunākie notikumi projektā 2013. gada februārī–aprīlī

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada novembrī–2013. gada janvārī Jaunākie notikumi projektā 2012. gada novembrī–2013. gada janvārī

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada augustā–oktobrī Jaunākie notikumi projektā 2012. gada augustā–oktobrī

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada maijā–jūlijā Jaunākie notikumi projektā 2012. gada maijā–jūlijā

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada februārī–aprīlī 1481 Jaunākie notikumi projektā 2012. gada februārī–aprīlī

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada novembrī–2012. gada janvārī Jaunākie notikumi projektā 2011. gada novembrī–2012. gada janvārī

Jaunākie notikumi projektā 01.11.2010.–01.02.2011. Jaunākie notikumi projektā 2010. gada novembrī–2011.gada februārī

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada februārī–aprīlī Jaunākie notikumi projektā 2011. gada februārī–aprīlī

Jaunākie notikumi projektā 2011.gada maijā–jūlijā BF 20 Jaunākie notikumi projektā 2011. gada maijā–jūlijā

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada augustā–oktobrī  Jaunākie notikumi projektā 2011. gada augustā–oktobrī

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Augstas efektivitātes nanobetoni»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0286/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/033

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālu un konstrukciju institūts.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2010.–31.10.2013. (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 247413,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 228857,00 LVL, RTU (7,5%) – 18556,00 LVL

Projekta mērķis: Augstas efektivitātes nanobetonu ieguves tehnoloģiju izstrāde, izmantojot minerālos atkritumus, samazinot betona ražošanai nepieciešamo cementa daudzumu un veicinot apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu.

Projekta kopsavilkums

Projekta specifiskie mērķi:

  • Samazināt stikla sadzīves un rūpniecisko atkritumu apjomus, pārstrādājot tos betonrūpniecībā izmantojamās izejvielās: mikro- un nanopildvielās;
  • Modificēt mikro- un nanodaļiņas (stikla, silīcija dioksīda, mikrosilīcija, nanosilīcija, dolomīta miltu, kvarca u. c.), paaugstinot to stabilitāti un dispersitāti sārmainā vidē, kā arī veicināt mikro- un nanodaļiņu veidošanos betona struktūrā (in-situ) pie stingri definētiem priekšnosacījumiem un apstākļiem;
  • Samazināt CO2 izmešu emisijas daudzumu, kas rodas cementa klinkera ražošanas procesa laikā, lietderīgi izmantojot cementu augstas efektivitātes nanobetonu ražošanā;
  • Pārstrādāt videi kaitīgos atkritumus un tos atkārtoti izmantot, tādējādi samazinot apkārtējās vides piesārņojumu.

Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Rūpnieciskā pētījuma priekšizpēte – izpētes darbs, lai iegūtu padziļinātas zināšanas un prasmes par mikro- un nanopildvielu iegūšanas tehnoloģijām, kā arī par augstas efektivitātes nanobetonu iegūšanu un inovatīvu ražošanas tehnoloģiju izstrādi.
1.2. Rūpnieciskais pētījums – detalizēts izpētes darbs, lai identificētu stikla atkritumproduktus un dabiskus vai mākslīgi iegūtus materiālus/produktus, kurus iespējams izmantot betonā kā mikro- un nanopildvielas; izstrādāt mikro- un nanopildvielu ieguves tehnoloģiju.
1.3. Eksperimentālā izstrāde - jaunu produktu un to iegūšanas tehnoloģiju izstrāde:
1.3.1. iegūt betona sastāvus ar samazinātu cementa daudzumu, kur daļa no tradicionāli izmantotā cementa apjoma ir aizvietota ar mikro- un nanopildvielām, pārbaudīt iegūto sastāvu fizikāli – mehāniskās īpašības;
1.3.2. izstrādāt inovatīvu tehnoloģiju vadlīnijas betona ražošanai ar samazinātu cementa daudzumu;
1.3.3. izstrādāt jaunus augsto īpašību nanobetonu sastāvus;
1.3.4. izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas augsto īpašību nanobetonu ražošanai;
1.3.5. izpētīt jauniegūto augstas efektivitātes betonu ietekmi uz apkārtējo vidi.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

  • Izstrādātas trīs jaunas, inovatīva produktu ražošanas tehnoloģijas;
  • Iegūti četri jauni nanomateriāli – augstas efektivitātes nanobetoni;
  • Iesniegti divi Latvijas patenti un viens Eiropas patents.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 16/20, Rīga, LV-1048.

Projekts tiks īstenots Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesoru grupā, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Silikātu materiālu institūtā un Inženierekonomikas fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūtā, kuras rīcībā ir projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi un tehnoloģiskās iekārtas.

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Aleksandrs Korjakins

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011

Pēdējās izmaiņas 08.11.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016