Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

I pārskata periods I pārskata periods

II pārskata periods II pārskata periods

III pārskata periods III pārskata periods

IV pārskata periods IV pārskata periods

V pārskata periods V pārskata periods

VI pārskata periods VI pārskata periods

VII pārskata periods VII pārskata periods

A_VIII pārskata periods VIII pārskata periods

IX pārskata periods IX pārskata periods  

X pārskata periods X pārskata periods

RTU īstenotās starptautiskās konferences 2011 RTU īstenotās starptautiskās konferences 2011

RTU īstenotās starptautiskās  konferences 2012 RTU īstenotās starptautiskās konferences 2012

RTU īstenotās starptautiskās konferences 2013 RTU īstenotās starptautiskās konferences 2013

Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01082010-31122011 Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01.08.2010.–31.12.2011.

Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01012012-31032012 Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01.01.2012.–31.03.2012.

Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01042012-31072012 Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01.04.2012.–31.07.2012.

Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01.08.2012–31.12.2012 Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01.08.2012.–31.12.2012.

Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01012013-31032013 Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01.01.2013.–31.03.2013.

Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01042013–31072013 Starptautiskās sadarbības projektu idejas periods 01.04.2013.–31.07.2013.


eraf_es-01.png
 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0190/2DP/2.1.1.2.0/10APIA/VIAA/003

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektora dienests

Darbības programma un aktivitāte: Prioritāte 2.1. «Zinātne un inovācijas», pasākums 2.1.1. «Zinātne, pētniecība un attīstība aktivitāte»,  2.1.1.2. «Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās».

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2010.–31.07.2013. (36 mēneši).

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 416 919,00 LVL, ERAF (100%)

Projekta mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas zinātniskās pētniecības un speciālistu iesaistīšanos starptautiskajos zinātnes un pētniecības procesos. Projekta specifiskais mērķis ir RTU kapacitātes attīstība, sekmējot dalību starptautiskajos projektos un pasākumos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību ES un pasaulē.

Projekta aktivitātes:
1. Starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošana;
2. Dalība starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju konferencēs un kongresos;
3. Pētniecības rezultātu izplatīšana, popularizēšana un sadarbības kontaktu veicināšana;

Sagaidāmais rezultāts:

  • Sagatavoti 30 projektu iesniegumi programmās 7. IP, EUREKA, NATO, u. c., veicinot sadarbību starptautiskā mērogā.
  • RTU zinātnieki piedalījušies 159 starptautiskās zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju konferencēs, veicinot iesaistīšanos starptautiskajos zinātnes un pētniecības procesos.
  • RTU projektu vadības sistēmā reģistrētas 104 jaunas starptautisko pētniecības projektu idejas.
  • RTU pētniecības rezultāti izplatīti un popularizēti 18 starptautiskās konferencēs/pasākumos, kurus organizē RTU.

Projekta īstenošanas vieta – Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Projekta vadītāja: Sandra Vasiļevska

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 31.05.2011.

Pēdējās izmaiņas 25.10.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016