Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta īstenošanas gaita no 01.03.2013.–31.05.2013.  Projekta īstenošanas gaita no 01.03.2013.–31.05.2013.

Projekta īstenošanas gaita no 01.12.2012.–28.02.2013.  Projekta īstenošanas gaita no 01.12.2012.–28.02.2013.

Projekta īstenošanas gaita no 01.09.2012.–01.12.2012. Projekta īstenošanas gaita no 01.09.2012.–01.12.2012.

Projekta īstenošanas gaita no 01.06.2012.–01.09.2012. Projekta īstenošanas gaita no 01.06.2012.–01.09.2012.

Projekta īstenošanas gaita no 01.03.2012.–01.06.2012. Projekta īstenošanas gaita no 01.03.2012.–01.06.2012.

Projekta īstenošanas gaita no 01.12.2012.–01.03.2012. Projekta īstenošanas gaita no 01.12.2012.–01.03.2012.

Projekta īstenošanas gaita 08.2011.-11.2011. Projekta īstenošanas gaita no 08.2011.–11.2011.

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: Nr. 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054

Darbības programma: Uzņēmējdarbība un inovācijas, papildinājuma 2.1. prioritāte Zinātne un inovācijas, pasākums 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība, aktivitāte 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai.

Projekta vispārīgais mērķis: Tautsaimniecībai perspektīvu inovatīvu poliuretānu pārklājuma materiālu un tehnoloģiju izstrāde.

Projekta specifiskais mērķis: Izstrādāt poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu ieguvei ar augstākām ekspluatācijas īpašībām nekā zināmiem šīs klases materiāliem, izslēgt no poliolu sistēmām viegli gaistošus organiskus savienojumus.

Mērķi tiks sasniegti, izmantojot PU pārklājumu ieguvei inovatīvas poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām – rapšu, saulespuķu un rīcineļļas polioliem.

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu, ar Sadarbības partnera piedalīšanos tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Rūpnieciskie pētījumi

  • Poliolu sistēmu ieguvei nepieciešamā starpproduktu – katalītiski aktīvo poliolu no rapšu, saulespuķu un rīcineļļas  sintēzes izpēte;
  • Pētījumi par poliolu sistēmu veidošanu PU pārklājumu ieguvei; PU nanokompozīciju izstrādne;
  • Jauni produkti – uzsmidzināmi PU pārklājumu un to īpašību izpēte.

Eksperimentālās izstrādnes

  • Poliolu sintēzes no augu eļļām tehnoloģijas prototipa izstrādne;
  • Jaunu produktu – poliolu sistēmu izgatavošanas tehnoloģijas prototipa izstrādne pilotiekārtā;
  • Inovatīvi uzsmidzināmi PU pārklājumi un to ieguves tehnoloģiskā procesa prototipu izstrāde un optimizācija;
  • Uzsmidzināmo pārklājumu kompozīciju un to tehnoloģijas testēšana uz eksperimentāliem objektiem.

Citas aktivitātes

  • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
  • Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana – Latvijas patentu valdē tiks iesniegts Eiropas patenta pieteikums. Patenta pieteicējs – LV KĶI kopā ar RTU.

Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koksbf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 edi.lv) un Rīgas Tehniskās universitātes (http://www.rtu.lv/) Polimērmateriālu institūts, Āzenes iela 14/24, Rīga, LV-1048.

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts un Rīgas Tehniskā universitāte, Polimērmateriālu institūts.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši (01.11.2010.–30.10.2013).

RTU Polimērmateriālu institūta darbinieki, kā sadarbības partneri, projekta īstenošanā ir iesaistījušis no 2011. gada 1. maija un pētniecības darbi plānoti  24 mēnešus līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Projekta vadītājs – Dr. habil. chem. Uldis Stirna (stirnabf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 edi.lv); par projekta sadarbības partnera daļas zinātnisko vadītāju no RTU noteikta maģ. inž. Velta Tupureina.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 31.07.2011.

Pēdējās izmaiņas 11.06.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016