Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta īstenošanas progress uz 07.2013. Projekta īstenošanas progress uz 07.2013.

Projekta īstenošanas progress uz 04.2013. Projekta īstenošanas progress uz 04.2013.

Projekta īstenošanas progress uz 01.2013. Projekta īstenošanas progress uz 01.2013.

Projekta īstenošanas progress uz 10.2012. Projekta īstenošanas progress uz 10.2012.

Projekta īstenošanas progress uz 07.2012. Projekta īstenošanas progress uz 07.2012.

Projekta īstenošanas progress uz 04.2012. Projekta īstenošanas progress uz 04.2012.

Jaunākie notikumi projektā 11.2011.–01.2011. Jaunākie notikumi projektā 11.2011.–01.2012.

Jaunākie notikumi projektā 08.2011.–10.2011. Jaunākie notikumi projektā 08.2011.–10.2011.

Jaunākie notikumi projektā 04.2011.–07.2011. Jaunākie notikumi projektā 04.2011.–07.2011.

Jaunākie notikumi projektā 01.2011.–04.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.2011.–04.2011.

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Vēja un ūdeņraža elektroapgādes autonoma sistēma»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0188/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/031

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts.

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts un Fizikālās enerģētikas institūts.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2010.–30.09.2013.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 352 227 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 325 809 LVL un RTU (7,5%) – 26 418 LVL.

Projekta vispārīgais mērķis: sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu enerģētikas un materiālzinātnes zinātnes virzienos, izstrādājot autonomu, uz vēja un ūdeņraža enerģētiku balstītu elektroapgādes sistēmu, kas varētu aizvietot esošās uz fosilā kurināmā balstītas sistēmas, piemēram, mājsaimniecību dīzeļģeneratorus, gāzes mikroturbīnas u. c. Projektā paredzēts izveidot atsevišķu elektroapgādes sistēmas iekārtu prototipus un pārbaudīt to darbību kopējā energoapgādes sistēmā.

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1. aktivitāte. Esošo tehnoloģiju apskats.
2. aktivitāte: Līdzsprieguma paaugstinošā pārveidotāja izstrāde.
3. aktivitāte: Tehnoloģiskie risinājumi ūdeņraža nodrošināšanai.
4. aktivitāte: Ģeneratora un maiņsprieguma – līdzsprieguma pārveidotāja izstrāde.
5. aktivitāte: Galvenās vadības un komunikāciju sistēmas izstrāde.
6. aktivitāte: Līdzsprieguma – maiņsprieguma pārveidotāja izstrāde.
7. aktivitāte: Sistēmas kopējā testēšana.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiek izstrādāts:
1) lēngaitas vēja ģenerators,
2) ģeneratora maiņsprieguma – līdzsprieguma pārveidotājs,
3) līdzsprieguma pārveidotājs tīkla maiņspriegumā;
4) kopējā vadības un komunikācijas sistēma;
5) elektrolīzes iekārta;
6) ūdeņraža uzkrājējs;
7) ūdeņraža degvielas elementa līdzsprieguma paaugstinošais  pārveidotājs;
8) autonoma alternatīva energoapgādes sistēma, kurā izmantoti visi minētie elementi,

Projekta īstenošanas vieta – Kronvalda bulvāris 1, Rīga, LV-1010, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006.

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Dr. habil. sc. ing. Ivars Raņķis.

Pēdējās izmaiņas 05.11.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016