Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada septembris–novembris Jaunākie notikumi projektā 2013. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2013. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2013. gada marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2013. gada marts–maijs

Jaunākie notikumi projektā 2012.gada decembris-2013.gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2012. gada decembris–2013. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris 1531 ERAF Jaunākie notikumi projektā 2012. gada septembris–novembris

Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2012. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2011.gada marts – 2012. gada maijs eraf 1531 Jaunākie notikumi projektā 2012. gada marts–maijs

Jaunākie notikumi projektā 2011.gada decembris–2012.gada februāris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada decembris–2012. gada februāris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris-novembris Jaunākie notikumi projektā 2011. gada septembris-novembris

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūnijs–augusts

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs Jaunākie notikumi projektā 2011. gada marts–maijs

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0257/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/012

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–30.11.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 428 838,00LVL, t.sk. ERAF (92,5%) – 396 675,00LVL, RTU (7,5%) – 32 163,00LVL

Projekta mērķis: Uzlabot dzeramā ūdens mikrobioloģisko kvalitāti un drošību un ūdens inženiertīklu kalpošanas ilgumu, ieviešot pētniecības rezultātā radīto ūdens apstrādes tehnoloģiju zinātnes un ražošanas integrāciju sekmējošā veidā.

Projekta kopsavilkums

Projekta realizācijas laikā paredzētās inovatīvās ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku atbilst eksperimentālās izstrādes kategorijai, jo tiks apgūtas iepriekšējās zinātniskās un tehnoloģiskās atziņas, veikti papildus pētījumi lai apstiprinātu, optimizētu un pielāgotu iepriekšējās zināšanas inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrādei un iekārtas prototipa izgatavošanai un pārbaudei lauka apstākļos.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:
1. Titāna oksīdu saturošu keramikas elektrodu izgatavošanas optimālu apstākļu izstrāde;
2. Iegūto elektrodu fizikālo un elektroķīmisko īpašību novērtēšana;
3. Elektrolīzes ar titāna oksīdu saturošas keramikas elektrodiem ietekmes uz ūdens dezinfekcijas efektivitāti noteikšana;
4. Patogeno mikroorganismu dzīvotspējas noteikšana, izmantojot jaunu pētīšanas metodi;
5. Elektrolīzes šūnas konstrukcijas prototipa konstruēšana izmantojot informāciju par titāna oksīdu saturošo keramikas elektrodu īpašībām;
6. Izveidotās elektrolīzes iekārtas izmēģinājumu veikšana laboratorijas apstākļos, t.sk. bezreaģentu metodes paliekošā hlora neitralizācijas pārbaude;
7. Mikroorganismu dezinfekcijas procesa matemātiskā modeļa izstrāde;
8. Ūdens apstrādes iekārtas prototipa izveide un mikroorganismu dezinfekcijas procesa matemātiskā modeļa darbības pārbaude;
9. Izstrādātās iekārtas prototipa uzstādīšanas reālā ūdens apgādes sistēmā un tās pielietojamības (inženierekonomiskie, tehniskie, vides aspekti) pārbaude;
10. Titāna oksīdu saturošas keramikas pielietojuma ūdens dezinfekcijas iekārtās tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta rezultāti

Projekta gaitā tiks izstrādāta būtiski uzlabota kontrolēta ūdens dezinfekcijas tehnoloģija, izmantojot jauna tipa keramiskos elektrodus, kas būtiski samazinās mikroorganismu klātbūtni ūdens apgādes un izmantošanas inženiersistēmās. Projekta realizācijai nepieciešams materiālzinātnes, informātikas, enerģētikas un vides zinātnes zināšanu kopums, efektīvi tehnoloģisko procesu risinājumi.

Tehnoloģijas pamatā ir jau iepriekš zināmā ūdens dezinfekcijas elektrolīzes metode. Tomēr tās plašu izmantošanu nepieļauj augstās elektrodu izmaksas un tādēļ pamatā tiek izmantotas citas metodes, kuras nodara kaitējumu cilvēka veselībai, apkārtējai videi. Uzlabotās tehnoloģijas priekšrocība ir tās elektrodu izgatavošanas ekonomiskais izdevīgums, kur nanostrukturētas titāna oksīdu saturošas keramikas ar skābekļa vakancēm elektrodu izgatavošana būtu ar vairakkārt zemākām ražošanas izmaksām, salīdzinot ar šobrīd plaši izmantotajiem platīna vai ar platīnu pārklātajiem elektrodiem

Projekta ietvaros tiks izstrādāti optimāli titāna oksīdu saturošo elektrodu ražošanas apstākļi, novērtētas to īpašības, dezinfekcijas efektivitāte, pētīta patogeno mikroorganismu dzīvotspēja, konstruēta un izmēģināta šāda veida materiālam piemērotākā elektrolīzes šūna, izstrādāts dezinfekcijas matemātiskais modelis, izgatavots un pārbaudīts ūdens dezinfekcijas iekārtas prototips un veikta tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 14, Rīga.

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Jurijs Ozoliņš

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 15.02.2011.

Pēdējās izmaiņas 16.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016