Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā sestajā pārskata periodā

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā piektajā pārskata periodā

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā ceturtajā pārskata periodā

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā trešajā pārskata periodā

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā otrajā pārskata periodā

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā pirmajā pārskata periodā (01.11.2010.–31.01.2011.)


eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0220/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/011

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte/Vides modelēšanas centrs.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas»,aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2010–31.10.2012 (24 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 140900,00LVL, t. sk. ERAF (92,5%) –130332,00LVL, RTU (7,5%) – 140900,00LVL

Projekta mērķis: izveidot Latvijas reģionālo hidroģeoloģisko modeli, kuru var izmantot Latvijas pazemes ūdens resursu apsaimniekošanai un vides atveseļošanas pasākumu novērtēšanai.

Projekta kopsavilkums:
Projekta vispārīgais mērķis – izveidot Latvijas reģionālo hidroģeoloģisko modeli, kuru var izmantot Latvijas pazemes ūdens resursu apsaimniekošanai un vides atveseļošanas pasākumu novērtēšanai. Modelis ir būtisks objekts Latvijas vienotās vides informācijas sistēmā.

Projekta specifiskais mērķis – modeļa veidošanai izmantot inovatīvu metodiku, kura ļauj būtiski samazināt modeļa rezultātu nenoteiktību unvienkāršot modeļa kalibrēšanas procesu.

Pētījums atbilst Latvijas informātikas,hidroinženierzinātnes, matemātikas un vides zinātnes nozarēm.

Projekts iekļaujas apstiprinātajos prioritārajos zinātnes virzienos 2010.–2013. gadiem: enerģija un vide; inovatīvie materiāli un tehnoloģijas; vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana.

Projektā veiktajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 257 (2009.07.07.) 3.1. apakšpunktu, projekts atbilst šādiem kritērijiem:

  • projektu īsteno Rīgas Tehniskā universitāte, kuras satversme nosaka, ka universitāte veic zinātnisku darbību un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšanu zināšanu tehnoloģiju pārneses veidā;
  • piecus gadus pēc projekta īstenošanas projekta rezultāti netiks komercializēti un izveidotais Latvijas reģionālais hidroģeoloģiskais modelis būs Rīgas Tehniskās universitātes intelektuālais īpašums, kurš piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas būs pieejams tā lietotājiem bez maksas;
  • nodrošina projekta pētniecības rezultātu publisku pieejamību, kā Latvijas vienotās vides informācijas sistēmas komponentei, Rīgas Tehniskās universitātes Vides modelēšanas centra tīmekļa vietnē http://www.emc.rtu.lv/.

Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projektā plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
Rūpnieciskais pētījums – izpētes darbs, lai iegūtu zināšanas un prasmes jauna produkta – Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa veidošanā ar inovatīvu metodiku.
1.1. Latvijas reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana:
1.1.1. sākuma datu kopuma izveidošana;
1.1.2. digitālo karšu komplekta izveidošana;
1.1.3. modeļa izveidošana;
1.2. Inovatīvas modeļa izveidošanas un kalibrēšanas metodikas izmantošana.
2. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana.

Projekta paredzamais rezultāts: Izveidots Latvijas hidroģeoloģiskais modelis.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas Tehniskā universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centrs. Meža ielā 1/4, Rīga.

Projekta zinātniskais vadītājs: Aivars Spalviņš.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 20.11.2010.

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā ceturtajā pārskata periodā

RTU Vides modelēšanas centrs turpināja projekta «Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai» (vienošanās Nr. 2010/0220/2DP/2.1.1.1.0/10 APIA/VIAA/011) īstenošanu Ceturtajā Pārskata periodā (no 01.10.2011. līdz 31.01.2012.). Sasniegti šādi rezultāti:
1. Pabeigta modeļa sākuma datu kopuma izveidošana. Kā pēdējais pasākums šinī aktivitātē bija pazemes ūdeņu līmeņu monitoringa urbumu datu sakārtošana. Tie tiks izmantoti modeļa kalibrēšanai;
2. Izveidots digitālo karšu komplekts visai modeļa teritorijai;
3. Uzsākta reģionālā modeļa izveidošana: izveidots Latvijas rietumu daļas modelis un uzsākta vidus daļas modeļa izveidošana;
4. Nolasīti divi referāti Apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresā un viens referāts Latvijas Universitātes 70. zinātniskajā konferencē;
5. Publicēti trīs raksti RTU zinātniskajā žurnālā 2011. gadā.

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā trešajā pārskata periodā

RTU Vides modelēšanas centrs turpināja projekta «Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai» (vienošanās Nr. 2010/0220/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/011) īstenošanu trešajā pārskata periodā (no 01.05.2011. līdz 30.09.2011.) sasniegti šādi rezultāti:
1. Pabeigta ģeoloģisko urbumu stratigrāfiskās informācijas analīze nolūkā sagatavot datus modelī ietverto ģeoloģisko virsmu digitālo karšu iegūšanai (analizēti Latvijas rietumu, austrumu un vidus daļu modeļu urbumi, kuri papildina modeļa REMO izmantoto urbumu kopu).
2. Uzsākta analizēto urbumu iekļaušana modeļa ģeoloģisko griezumu sistēmā.
3. Apkopoti dati par Latvijas ūdensgūtvju un izrakteņu karjeru debitiem laika periodā no 2005. gada līdz 2010. gadam.
4. Apkopoti dati par ģeoloģisko slāņu filtrācijas īpašībām.
5. Sagatavota Latvijas digitālā reljefa karte, kurā iekļauti hidrogrāfiskā tīkla elementi.
6. Projekta zinātniskais vadītājs A. Spalviņš piedalījies zinātniskās konferencēs Lietuvā un Polijā. Nolasītie referāti publicēti šo konferenču rakstu krājumos. 

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā otrajā pārskata periodā

RTU Vides modelēšanas centrs turpināja projekta «Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai» (vienošanās Nr. 2010/0220/2DP/2.1.1.1.0/10 APIA/VIAA/011) īstenošanu. Otrajā pārskata periodā (no 01.02.2011. līdz 30.04.2011.) sasniegti šādi rezultāti:
1. Veikta hidrogrāfiskā tīkla elementu (upes, ezeri) atlase un raksturīgo elementu (upju viduslīniju koordinātes un garenprofili, ezeru krastu kontūru koordinātes un līmeņi) Ventas baseina apgabalam un ar to pabeigta modelī iekļautā Latvijas hidrogrāfiskā tīkla izveidošana.
2. Turpinājās ģeoloģisko urbumu stratigrāfiskās informācijas analīze nolūkā sagatavot datus modelī ietverto ģeoloģisko virsmu digitālo karšu iegūšanai (analizēti Latvijas rietumu un vidus daļu modeļu urbumi, kuri papildina modeļa REMO izmantoto urbumu kopu.
3. Izveidots modelī izmantoto ģeoloģisko slāņu robežu kopums.
4. Sagatavoti teksti divām zinātniskajām publikācijām par Projekta tematiku. Tās paredzēts iekļaut starptautisko konferenču rakstu krājumos. 

Kopsavilkums par projekta īstenošanas gaitu tā pirmajā pārskata periodā (01.11.2010.–31.01.2011.)

RTU Vides modelēšanas centrs uzsāka projekta «Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai» (vienošanās Nr. 2010/0220/2DP/2.1.1.1.0/10 APIA/VIAA/011) īstenošanu. Pirmajā pārskata periodā (no 01.11.2010. līdz 31.01.2011.) sasniegti šādi organizatoriska un zinātniska rakstura rezultāti.

1. Modeļa sākuma datu kopuma galveno raksturlielumu noteikšana sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC) kā atbildīgo valsts institūciju  par RTU īstenotā modeļa publisku izmantošanu Latvijas Vienotās vides informācijas sistēmā. Īstenojot šo darbu, saskaņota modeļa vertikālā shematizācija (modelī iekļauto ģeoloģisko slāņu secība un skaits) un modeļa iedalījums tā aktīvajā un pasīvajā zonās. Noformēti RTU un LVĢMC zinātniskās sadarbības līgums un RTU finansēts līgumpētījums, kuru īstenojot, LVĢMC sagatavo un iesniedz RTU ģeoloģiska un hidroģeoloģiska rakstura informāciju, kura nepieciešama modeļa sākuma datu kopuma sagatavošanai.
2. Uzsākta modelī ietverto Latvijas hidrogrāfiskā tīkla elementu (upes, ezeri) atlase un to raksturlielumu noteikšana (upju viduslīniju koordinātes, un garenprofili, ezeru krastu kontūru koordinātes un līmeņi). Šis darbs pabeigts Gaujas, Daugavas un Lielupes baseinu apgabaliem.
3. Uzsākta ģeoloģisko urbumu stratigrāfiskās informācijas analīze nolūkā sagatavot datus ietverto ģeoloģisko slāņu virsmu digitālo karšu iegūšanai. Veikta modeļa REMO areālā izmantoto urbumu datu pareizības pārbaude.

Lai nodrošinātu modeļa izveidošanas procesa pakāpenību, modelis sadalīts Latvijas rietumu, vidus un austrumu daļas modeļos. Paredzēts secīgi veidot šos modeļus (sākot ar rietumu daļu) un vēlāk veikt to apvienošanu.

Īstenoti obligātie Projekta publicitātes pasākumi (ziņojums divās tīmekļa vietnēs par Projekta uzsākšanu un izvietota plāksne telpās). Projekta tematikā izdotas divas publikācijas un izdarīts ziņojums vienā konferencē.

Pēdējās izmaiņas 21.01.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016