Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2013.-30.12.2013.   Jaunākie notikumi projektā 01.09.2013.-30.12.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2013.–30.08.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.06.2013.–30.08.2013.

Jaunākie notikumi projektā 28.02.2013.-31.05.2013. Jaunākie notikumi projektā 28.02.2013.–31.05.2013.

Jaunākie notikumi projektā 01.12.2012.-28.02.2013. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2012.–28.02.2013.

Jaunākie notikumi projektā 09.2012.–11.2012. Jaunākie notikumi projektā 09.2012.–11.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.06.–31.08.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.06.–31.08.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2012.-31.05.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.03.–31.05.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.12.2011.-29.02.2012. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2011.–29.02.2012.

Jaunākie notikumi projektā 01.09.2011.-30.11.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.09.–30.11.2011.

Jaunākie notikumi projektā 01.06.2011.–31.08.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.06.–31.08.2011.

Jaunākie notikumi projektā 01.03.2011.–31.05.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.03.–31.05.2011.

JAunākie notikumi projek†ā 01.12.2010.–28.02.2011. Jaunākie notikumi projektā 01.12.2010.–28.02.2011.

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Ātrdarbīgo optisko piekļuves tīklu un elementu izstrāde»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0270/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/002

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūts

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–30.11.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 316 679 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 292 928,00 LVL un RTU (7,5%) – 23 751,00 LVL

Projekta mērķis: Jauno optisko elementu klāstu un trafika vadības algoritma izveide, kā arī būtiski uzlabota piekļuves optisko tīklu tehnoloģijas izstrāde.

Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:

1. Pētniecība:

1.1. Rūpnieciskais pētījums:
1.1.1. Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību izpētīt pilnveidotas ar izstrādāto HDWDM risinājumu PON tehnoloģijas īpašības un raksturojumus;

1.1.2. Izpētīt Brega refleksijas režģus optiskos gaismas vados, planāros amorfo halkogenīdu un masīvos organiskos fotorezistos atbilstoši izveidotajiem matemātiskājiem modeļiem;

1.1.3. Organisko materiālu difraktīvo hologrāfisko polarizācijas sadalītāju izpēte atbilstoši izveidotajam matemātiskajam modelim;
1.1.4. Praktiski izpētīt pilnveidotas ar izstrādāto HDWDM risinājumu PON tehnoloģijas īpašības un raksturojumus pēc iespējas izmantojot eksistējošo ŠOPS infrastruktūru;
1.1.5. Jaunās paaudzes ātrgaitas tīklu trafika modeļu, kas atbilstu lēmumu pieņemšanai trafika vadības plaknē izpēte;
1.1.6. Izpētīt pilnveidotas ar izstrādāto HDWDM risinājumu, jauno izveidoto elementu kopumu un efektīvo trafika vadības algoritmu PON tehnoloģijas īpašības un raksturojumus;
1.2. Eksperimentālā izstrāde:
1.2.1. Pilnveidotas PON tehnoloģijas ar HDWDM risinājumu simulācijas modeļa izstrāde;
1.2.2. Jauna produkta – fiksēta viļņu garuma optiskā signāla savienotāja/sazarotāja izstrāde;
1.2.3. Jauna produkta – Brega reflektora izstrāde ar maināmo viļņu garumu optisko signālu precīzai sazarošanai;
1.2.4. Jauna produkta – difraktīvo hologrāfisko polarizācijas sadalītāju izstrāde;
1.2.5. Pilnveidotas PON tehnoloģijas ar HDWDM risinājumu praktiskas shēmas izstrāde pēc iespējas izmantojot eksistējošo ŠOPS infrastruktūru;
1.2.6. Cits intelektuālā īpašuma objekts – efektīva trafika vadības algoritma izstrāde;
1.2.7. Pilnveidotas PON tehnoloģijas ar HDWDM risinājumu un jauno izveidoto optisko elementu kopumu un jauno trafika vadības algoritmu praktiskas shēmas izstrāde.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana – tiks īstenota 21 starptautiski atzīta publikācija SCI žurnālos Electronics and Electrical Engineering, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, International Journal of Physical Sciences, Journal Non-Cryst. Solids, Journal Optoelectronics and Adv. Mat.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana – tiks nostiprinātas 4 rūpnieciskā īpašuma tiesības.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva nepārtrauktas informācijas apjoma un ātruma pieauguma pārraide, pielietojot optiskajās piekļuves tīklos uzlabotu (pilnveidotu) PON tehnoloģiju ar HDWDM risinājumu un jauno izstrādāto optisko elementu kopumu un trafika vadības algoritmu izveide.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048

Projekta sadarbības partneri – Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts un SIA «TEKA telekom»

Projekta zinātniskais vadītājs: profesors Ģirts Ivanovs

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 23.02.2011.

Pēdējās izmaiņas 06.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016