Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta īstenošanas gaita 09.2013.–11.2013. Projekta īstenošanas gaita 09.2013.–11.2013.

Projekta īstenošanas gaita 06.2013.–08.2013. Projekta īstenošanas gaita 06.2013.–08.2013.

Projekta īstenošanas gaita 03.2013.–05.2013. Projekta īstenošanas gaita 03.2013.–05.2013.

Projekta īstenošanas gaita 12.2012.–02.2013. Projekta īstenošanas gaita 12.2012.–02.2013.

Projekta īstenošanas gaita 09.2012.–11.2012. Projekta īstenošanas gaita 09.2012.–11.2012.

Projekta īstenošanas gaita 06.2012.–08.2012. Projekta īstenošanas gaita 06.2012.–08.2012.

Projekta īstenošanas gaita 02.2012.–05.2012.2 Projekta īstenošanas gaita 02.2012.–05.2012.

Projekta īstenošanas gaita 11.2011.-02.2012. Projekta īstenošanas gaita 11.2011.–02.2012.

Projekta īstenošanas gaita 09.2011.–11.2011. Projekta īstenošanas gaita 09.2011.–11.2011. 

Projekta īstenošanas gaita 06.2011.–09.2011. Projekta īstenošanas gaita 06.2011.–09.2011.

Projekta īstenošanas gaita Projekta īstenošanas gaita

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Nanostruktūru un barjeru struktūru ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2010/0221/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/145

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts.

Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2010–30.11.2013 (36 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 244 168,00 LVL, t. sk. ERAF (92,5%) – 225 855,00 LVL, RTU (7,5%) – 18 313,00 LVL

Projekta mērķis: Latvijas mikro- un mazo uzņēmumu attīstības veicināšana, ieviešot ražošanā vides attīrīšanā un optoelektronikā praktiski izmantojamus jaunās paaudzes nanomateriālus.

Projekta kopsavilkums

Eksperimentālā izstrāde :
1) viena jauna produkta un divu jaunu tehnoloģiju izstrādes darbības – ZnO-SiO2 nanokompozīta pārklājuma iegūšana ar sola-gēla iemērkšanas – izvilkšanas paņēmienu un hibrīda sola-gēla un lāzera tehnoloģijas izstrāde nanostruktūru un barjeru struktūru ieguvei :

  • biezo (vismaz līdz 3 µm) porainu sola-gēla pārklājumu tehnoloģijas un pamatprincipu izstrāde stiklveida un metāliskām pamatnēm;
  • sola-gēla tehnoloģiju biezo nanokompozītu pārklājumu ieguves iespēju izstrāde sistēmās Fe2O3-SiO2, Fe2O3-TiO2, ZnO-SiO2, iegūstot mezo-porainus pārklājumus ar uzlabotām katalītiskām un luminescentām īpašībām stiklveida, Si pamatnēm un metāliem (Al, Cu ), kas potenciāli izmantojami arī gāzu CO, CH4 un O2, alkoholu un mitruma sensoriem;
  • hibrīdu soal-gēla-ģeopolimēru tehmoloģijas izstrāde Fe2O3-Al2O3-SiO2 un ZnO- Al2O3-SiO2 pārklājumu ieguvei;
  • luminescentos ZnO saturošu nanokompozītu (ZnO-SiO2) stiklveida pārklājumu izstrāde stikla pamatnei;
  • izmantojot lāzera apstrādi, izstrādāt materiālus ar uzlabotiem katalītislkiem, sensoru un luminescences rādītājiem (sadarbojoties visām projektā ietvertajām institūcijām).

2) viena būtiski uzlabotas tehnoloģijas izstrādes darbības – lāzertehnoloģija nanostruktūru un barjeru struktūru ieguvei:

  • Si, Ge un SiGe gaismas avotu ar iepriekš uzdotiem parametriem izstrāde: intensitāte un spektrālais apgabals;
  • optiskās atmiņas elementu uz porainā Si pamata izstrāde;
  • CdZnTe gaismas, g un x – staru detektoru ar uzlabotiem parametriem izstrāde;
  • Si/Ge, CdTe/ZnTe heterostruktūru veidošanu ar lāzera staru vadāmu slāņa biezumu izpēte.

Šīs darbības realizēs ar mērķi izstrādāt inovatīvus, vides aizsardzībā un elektronikā izmantojamus nanomateriālu un to energoresursu taupošu ražošanas tehnoloģijas, izmantojot sola-gēla tehnoloģiju un lāzera starojumu.

Projekta rezultātā: Projekta ietvaros divas izstrādājamās tehnoloģijas un būtiski uzlabojamā tehnoloģija ir inovatīva starptautiskā līmenī :
1) Fe2O3(ZnO)-SiO2(TiO2) nanokompozīts pārklājums – Projekta rezultātā tiks izstrādāts pārklājums ar paaugstinātu fotokatalītisko aktivitāti plašākā pH diapazonā, kas ļaus tos izmantot rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai;
2) ZnO-SiO2 nanokompozīta pārklājuma tehnoloģija – Tas nodrošinās nepieciešamā diametra ZnO nanodaļiņu saglabāšanos SiO2 matricā;
3) Hibrīda sola-gēla un lāzera tehnoloģija – Tehnoloģija ļaus iegūt pārklājumus, kas par 100-150% pārsniedz esošo pārklājumu biezumu un ļaus nodrošināt mezo- un makroporainība 30-40 % robežās, tādejādi nodrošinot paaugstinātu katalītisko aktivitāti;
4) Lāzertehnoloģija nanostruktūru un barjeru struktūru ieguvei – projekta ietvaros tiks radīta inovatīva lāzertehnoloģija nanostruktūru un barjeru struktūru ieguvei, kas ļaus iegūt gaismas avotus uz Si, Ge un SiGe bāzes.

Projekta īstenošanas vieta – Āzenes iela 14/24, Rīga, LV-1007.

Projekta sadarbības partneris – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, kura rīcībā ir projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi un tehnoloģiskās iekārtas.

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors Gundars Mežinskis

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 25.02.2011.

Pēdējās izmaiņas 16.12.2013.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016