Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Tehniskā universitāte - Informācija par projektu

Par RTU
Informācija par projektu

Projekta progress uz 2013. gada jūliju Projekta progress uz 2013. gada jūliju

Projekta progress uz 2013.gada oktobri Projekta progress uz 2013. gada oktobri

Projekta progress uz 2013. gada aprīli Projekta progress uz 2013. gada aprīli

Projekta progress uz 2013. gada janvāri Projekta progress uz 2013. gada janvāri

Projekta progress uz 2012. gada oktobri Projekta progress uz 2012. gada oktobri

Projekta progress uz 2012. gada jūliju Projekta progress uz 2012. gada jūliju

Projekta progress uz 2012. gada aprīli Projekta progress uz 2012. gada aprīli

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada novembrī–2012. gada janvārī eraf 1568 Jaunākie notikumi projektā 2011. gada novembrī–2012. gada janvārī

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada augustā–oktobrī Jaunākie notikumi projektā 2011. gada augustā–oktobrī 

Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūlijā Jaunākie notikumi projektā 2011. gada jūlijā

 

eraf_es-01.png

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: «Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0007/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/008

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta Datorvadības sistēmu profesora grupa.

Projektu administrē: Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa.

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.1. «Atbalsts zinātnei un pētniecībai».

Projekta īstenošanas periods: 2011. gada 1. aprīlis–2013. gada 30. novembris (32 mēneši).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: Ls 265 857, tai skaitā ERAF finansējums – Ls 245 917 (92,5%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums – Ls 19 940 (7,5%).

Projekta specifiskais mērķis: Veikt nepieciešamos pētījumus, lai uz to rezultātu pamata un iegūtajām zināšanām, izstrādātu jaunu, mobilu telemedicīnas skrīninga kompleksu (MTSK) un izmeklējumu analīzes centru, kas ir ievērojami pilnīgāks par esošajiem, nodrošina ievērojami lielāka skaita (10–14) izmeklējumu veikšanu. Jāizstrādā no jauna analīzes centra prorammatūra, lai nodrošinātu ātru nepieciešamās diagnostikas procedūru veikšanu, to būtiski augstāku kvalitāti un efektivitāti no izmaksu viedokļa, kā arī savietojamību ar valstī plānotajām sistēmām.

Starpdisciplinārais pētījums tiek veikts šādos zinātnes virzienos:

  • «Sabiedrības veselība»;
  • «Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas».

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1. Pētniecība (rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde):
1.1. Pētījumi MTSK nepieciešamo moduļu izveidei, kā ietvaros plānoti šādi rezultāti:
1.1.1. veikts pētījums par optimālā tehniskā risinājuma izveidi vismaz 6 fizioloģisko parametru reģistrācijai;
1.1.2. izstrādāta metodika datorizētai redzes un dzirdes pārbaudei;
1.1.3. izveidots optimālais risinājums datorizētai redzes un dzirdes pārbaudei;
1.1.4. izstrādāti jaunas antropometrisko datu reģistrēšanas sistēmas pamati;
1.1.5. veikta vienkāršotas strēmeļu (Strip) ekspressanalīzes moduļa izveidošanas iespēju izpēte;
1.1.6. veikta dermoskopa moduļa izveides iespēju analīze;
1.1.7. izstrādāta taukaudu-muskuļu proporciju mērīšanas metode;
1.1.8. izstrādāta optimālās datu pārraides un atrašanās vietas moduļa risinājums.
1.2. Pētījums MTSK interaktīvās diagnostikas anketas izstrādei, kā ietvaros plānoti šādi rezultāti:
1.2.1. izveidota optimāla apjoma un struktūras aptaujas anketa;
1.2.2. izstrādāts optimāla apjoma un struktūras aptaujas anketas izvērtēšanas algoritms;
1.2.3. veikta optimāla apjoma un struktūras aptaujas anketas un tā izvērtēšanas algoritma analīze un aprobācija.
1.3. Pētījums MTSK datu ieguves un analīzes programmatūras izstrādei, kā ietvaros plānoti šādi rezultāti:
1.3.1. izstrādāti pamatprincipi efektīvai informācijas apmaiņas shēmas un tehnisko risinājumu izveidei un optimālai programmatūras resursu sadalei starp kompleksiem un analīzes centru;
1.3.2. izstrādāti pamatprincipi sistēmas sadarbībai ar citiem informācijas avotiem un datu bāzēm e-veselības koncepcijas ietvaros;
1.3.3. veikts pētījums par labāko automātiskās atrašanās vietas noteikšanas un saziņas līdzekļu lietojumu no analīzes centra puses.
1.4. MTSK eksperimentālā izstrāde, kā ietvaros plānoti šādi rezultāti:
1.4.1. izstrādāts MTSK – prototips;
1.4.2. izstrādāta programmatūra MTSK darbības nodrošināšanai – prototips;
1.4.3. izstrādāta programmatūra MTSK analīzes un konsultāciju centra darbības nodrošināšanai – prototips.
2. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana.

Īstenojot šo aktivitāti plānots sasniegt šādus rezultātus:
Pētniecības rezultāti nopublicēti SCI žurnālos un rakstu krājumos (piem., Journal of Biomedical Engineering; Computer Science, Scientific Journal of Riga Technical University, u. c.) – sešas starptautiski atzītas publikācijas.

3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.
Īstenojot šo aktivitāti plānots sasniegt šādus rezultātus:
3.1. saņemts viens Latvijas patents par jaunu metodi bezkontakta cilvēka antropometrisko parametru noteikšanai;
3.2. saņemts viens Latvijas patents par jaunu metodi bezvadu datu pārraides drošības uzlabošanai.

Projekta īstenošanas vieta: Meža iela 1, korpuss 3, Rīga, LV-1048, Latvija.

Projekta zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. habil. sc. ing.  Zigurds Markovičs.

Projekta vadītājs: MBA Vineta Fortiņa.

© Rīgas Tehniskā universitāte 2011
Publicēts RTU mājaslapā 08.04.2011.

Pēdējās izmaiņas 24.01.2014.
 
© Rīgas Tehniskā universitāte 2016